Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. kovo mėn.
EPUB 150kPDF 993k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

II ANTRAŠTINĖ DALIS : TEISĖKŪROS, BIUDŽETO, BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO IR KITOS PROCEDŪROS
6 SKYRIUS : BIUDŽETO PROCEDŪROS

90 straipsnis : Biudžeto taikinimo procedūra

1.   Parlamento pirmininkas sukviečia Taikinimo komitetą, kaip numatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 4 dalyje.

2.   Parlamento delegacijos, kuri vykstant biudžeto procedūrai dalyvauja Taikinimo komiteto darbe, narių skaičius lygus Tarybos delegacijos narių skaičiui.

3.   Kasmet prieš Parlamento balsavimą dėl Tarybos pozicijos frakcijos paskiria Parlamento delegacijos Taikinimo komitete narius, pageidautina iš komiteto, atsakingo už biudžeto klausimus, arba kitų susijusių komitetų narių. Delegacijai vadovauja Parlamento pirmininkas. Parlamento pirmininkas šias pareigas gali pavesti Parlamento pirmininko pavaduotojui, turinčiam patirties sprendžiant biudžeto klausimus, arba komiteto, atsakingo už biudžeto klausimus, pirmininkui.

4.   Taikomos Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnio 2, 4, 5, 7 ir 8 dalys.

5.   Kai Taikinimo komitete sutariama dėl bendro projekto, šis klausimas įtraukiamas į Parlamento plenarinio posėdžio, kuris turi būti surengtas per keturiolika dienų nuo susitarimo datos, darbotvarkę. Bendras projektas pateikiamas visiems Parlamento nariams. Taikomos Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnio 2 ir 3 dalys.

6.   Dėl viso bendro projekto balsuojama vieną kartą. Balsuojama vardiniu balsavimu. Laikoma, kad bendras projektas patvirtintas, nebent jam nepritartų dauguma visų Parlamento narių.

7.   Kai Parlamentas patvirtina bendrą projektą, bet Taryba jį atmeta, atsakingas komitetas gali pateikti visus ar kai kuriuos Parlamento pateiktus Tarybos pozicijos pakeitimus patvirtinti pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 7 dalies d punktą.

Balsavimas dėl patvirtinimo įtraukiamas į Parlamento plenarinio posėdžio, kuris turi būti surengtas per keturiolika dienų nuo datos, kai Taryba praneša apie tai, kad atmetė bendrą projektą, darbotvarkę.

Jei pakeitimams pritaria dauguma visų Parlamento narių ir trys penktadaliai balsavusių narių, laikoma, kad šie pakeitimai patvirtinti.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 13 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika