Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. kovo mėn.
EPUB 150kPDF 993k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

II ANTRAŠTINĖ DALIS : TEISĖKŪROS, BIUDŽETO, BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO IR KITOS PROCEDŪROS
6 SKYRIUS : BIUDŽETO PROCEDŪROS

93 straipsnis : Biudžeto įvykdymo patvirtinimas Komisijai

Patvirtinimo, kad Komisija biudžetą įvykdė, procedūra vadovaujantis finansinėmis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatomis ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (1) (toliau – Finansinis reglamentas), yra reglamentuojama nuostatomis, kurios pridedamos prie šių Darbo tvarkos taisyklių (2).

(1) 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1)
(2) Žr. IV priedą.
Atnaujinta: 2019 m. gegužės 13 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika