Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Μάρτιος 2019
EPUB 199kPDF 1193k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ II : ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 : ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Άρθρο 103 : Κωδικοποίηση

1.   Όταν υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο πρόταση για κωδικοποίηση της νομοθεσίας της Ένωσης, διαβιβάζεται στην αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή. Η επιτροπή αυτή εξετάζει την πρόταση, σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν συμφωνηθεί σε διοργανικό επίπεδο (1), για να επαληθεύσει ότι η πρόταση περιορίζεται σε απλή κωδικοποίηση χωρίς τροποποίηση της ουσίας.

2.   Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή για τις πράξεις που αποτελούν αντικείμενο κωδικοποίησης μπορεί, κατόπιν αιτήματός της ή κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας για νομικά θέματα επιτροπής, να επιληφθεί γνωμοδοτήσεως όσον αφορά τη σκοπιμότητα της κωδικοποίησης.

3.   Οι τροπολογίες στο κείμενο της πρότασης δεν είναι παραδεκτές.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της αρμόδιας για νομικά θέματα επιτροπής μπορεί, κατόπιν αιτήματος του εισηγητή, να υποβάλει προς έγκριση στην εν λόγω επιτροπή τεχνικές προσαρμογές, υπό την προϋπόθεση ότι οι προσαρμογές αυτές ουδεμία τροποποίηση επιφέρουν επί της ουσίας της προτάσεως και είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση της πρότασης προς τους κανόνες της κωδικοποίησης.

4.   Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεμία τροποποίηση επιφέρει επί της ουσίας της νομοθεσίας της Ένωσης, την υποβάλλει στο Κοινοβούλιο προς έγκριση.

Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση συνεπάγεται ουσιώδη τροποποίηση, προτείνει στο Κοινοβούλιο την απόρριψή της.

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το Κοινοβούλιο αποφαίνεται με μία μοναδική ψηφοφορία, χωρίς τροπολογίες και χωρίς συζήτηση.

(1) Διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994, που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων, σημείο 4 (ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σ. 2).
Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου