Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. kovo mėn.
EPUB 150kPDF 993k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

II ANTRAŠTINĖ DALIS : TEISĖKŪROS, BIUDŽETO, BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO IR KITOS PROCEDŪROS
9 SKYRIUS : KITOS PROCEDŪROS

103 straipsnis : Kodifikavimas

1.   Kai Parlamentui pateikiamas pasiūlymas dėl Sąjungos teisės aktų kodifikavimo, šis pasiūlymas perduodamas už teisės klausimus atsakingam komitetui. Tas komitetas tarpinstituciniu lygmeniu (1) sutarta tvarka išnagrinėja pasiūlymą, kad įsitikintų, jog pasiūlymas tiesiog apsiriboja kodifikavimu neatliekant esminių pakeitimų.

2.   Už teisės aktus, kuriuos siūloma kodifikuoti, atsakingo komiteto, jo paties prašymu arba už teisės klausimus atsakingo komiteto prašymu, gali būti paprašyta pateikti nuomonę dėl kodifikavimo tikslingumo.

3.   Pasiūlymo teksto pakeitimai nepriimtini.

Vis dėlto už teisės klausimus atsakingo komiteto pirmininkas pranešėjo prašymu gali tam komitetui pateikti tvirtinti techninius patikslinimus, jei tie patikslinimai nekeičia pasiūlymo esmės ir yra būtini, kad pasiūlymas atitiktų kodifikavimo taisykles.

4.   Jei už teisės klausimus atsakingas komitetas nusprendžia, kad pasiūlyme nėra jokių Sąjungos teisės aktų esmės pakeitimų, jis teikia šį pasiūlymą Parlamentui patvirtinti.

Jei už teisės klausimus atsakingas komitetas nusprendžia, kad pasiūlyme yra esminių pakeitimų, jis siūlo Parlamentui atmesti pasiūlymą.

Abiem tais atvejais Parlamentas priima sprendimą balsuodamas vieną kartą be pakeitimų ir be diskusijų.

(1) 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo 4 punktas (OL C 102, 1996 4 4, p. 2).
Atnaujinta: 2019 m. gegužės 13 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika