Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - Maart 2019
EPUB 153kPDF 1012k
INHOUD
AANHANGSEL
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL II : WETGEVINGS-, BEGROTINGS-, KWIJTINGS- EN OVERIGE PROCEDURES
HOOFDSTUK 9 : OVERIGE PROCEDURES

Artikel 103 : Codificatie

1.   Wanneer een voorstel tot codificatie van Uniewetgeving aan het Parlement wordt voorgelegd, wordt het verwezen naar de voor juridische zaken bevoegde commissie. Deze commissie onderzoekt het voorstel overeenkomstig de op interinstitutioneel niveau (1) overeengekomen regelingen teneinde zich ervan te vergewissen dat het voorstel een eigenlijke codificatie zonder inhoudelijke wijzigingen betreft.

2.   De commissie die bevoegd was voor de te codificeren handelingen kan op eigen verzoek of op verzoek van de voor juridische zaken bevoegde commissie advies uitbrengen over de wenselijkheid van de codificatie.

3.   Amendementen op de tekst van het voorstel zijn niet ontvankelijk.

Op verzoek van de rapporteur kan de voorzitter van de voor juridische zaken bevoegde commissie evenwel aan deze commissie technische aanpassingen ter goedkeuring voorleggen, mits deze aanpassingen geen enkele inhoudelijke wijziging in het voorstel aanbrengen en noodzakelijk zijn om het voorstel in overeenstemming te brengen met de codificatieregels.

4.   Indien de voor juridische zaken bevoegde commissie van oordeel is dat het voorstel geen inhoudelijke wijziging van Uniewetgeving bevat, legt zij het voorstel ter goedkeuring aan het Parlement voor.

Indien de voor juridische zaken bevoegde commissie van oordeel is dat het voorstel een inhoudelijke wijziging inhoudt, stelt zij het Parlement voor het voorstel te verwerpen.

In beide gevallen neemt het Parlement een beslissing bij een enkele stemming, zonder amendementen en zonder debat.

(1) Punt 4 van het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten (PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2).
Laatst bijgewerkt op: 13 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid