Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Mars 2019
EPUB 151kPDF 947k
INNEHÅLL
TILLÄGG
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING II : LAGSTIFTNINGS- OCH BUDGETFÖRFARANDEN, FÖRFARANDE FÖR ANSVARSFRIHETSBEVILJANDE SAMT ANDRA FÖRFARANDEN
KAPITEL 9 : ÖVRIGA FÖRFARANDEN

Artikel 103 : Kodifiering

1.   När ett förslag om kodifiering av unionslagstiftning föreläggs parlamentet, ska det hänvisas till utskottet med ansvar för rättsliga frågor. Det utskottet ska behandla förslaget i enlighet med de förfaranden som överenskommits på interinstitutionell nivå (1) för att se till att förslaget endast utgör en enkel kodifiering som inte i sak ändrar innehållet.

2.   Det utskott som var ansvarigt för behandlingen av de rättsakter som ska kodifieras, får på egen begäran eller på begäran av utskottet med ansvar för rättsliga frågor, uppmanas att yttra sig över huruvida det är lämpligt att kodifiera.

3.   Förslag till ändringar av texten i förslaget är inte tillåtna.

På begäran av föredraganden får ordföranden i utskottet med ansvar för rättsliga frågor emellertid, för godkännande, förelägga sitt utskott tekniska anpassningar, förutsatt att dessa anpassningar inte innebär någon ändring i sak av förslaget och är nödvändiga för att se till att förslaget överensstämmer med kodifieringsreglerna.

4.   Om utskottet med ansvar för rättsliga frågor anser att förslaget inte innebär någon ändring i sak av unionslagstiftningen ska det förelägga parlamentet förslaget för godkännande.

Om utskottet med ansvar för rättsliga frågor anser att förslaget innebär en ändring i sak, ska det föreslå att parlamentet förkastar förslaget.

I båda dessa fall ska kammaren fatta beslut genom en enkel omröstning utan vare sig ändringsförslag eller debatt.

(1) Interinstitutionellt avtal av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter, punkt 4 (EGT C 102, 4.4.1996, s. 2).
Senaste uppdatering: 13 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy