Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - март 2019 г.
EPUB 186kPDF 1158k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 9 : ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ

Член 104 : Преработка

1.   Когато Парламентът е сезиран с предложение за преработване на законодателството на Съюза, то се отнася до комисията, компетентна по правните въпроси, и до комисията, компетентна по въпроса.

2.   Комисията, компетентна по правните въпроси, разглежда предложението в съответствие с реда и условията, договорени на междуинституционално равнище (1), с цел да провери дали то не съдържа други промени по същество освен посочените като такива в предложението.

В рамките на това разглеждане не се допускат изменения на текста на предложението. Въпреки това член 103, параграф 3, алинея втора се прилага за непроменените разпоредби в предложението за преработване.

3.   Ако комисията, компетентна по правните въпроси, счита, че предложението не води до други промени по същество освен посочените като такива в предложението, тя уведомява за това комисията, компетентна по въпроса.

В този случай, в допълнение към условията, установени в членове 169 и 170, в  комисията, компетентна по въпроса, се допускат само изменения, които се отнасят до частите от предложението, които съдържат промени.

Въпреки това, изменения на частите на предложението, които остават непроменени в предложението, могат да се допуснат, по изключение и за всеки отделен случай, от председателя на комисията, компетентна по въпроса, ако той счита, че това е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста, или тъй като измененията са неразривно свързани с други допустими изменения. Тези причини трябва да се посочат в писмената обосновка на измененията.

4.   Ако комисията, компетентна по правните въпроси, счита, че предложението води до други промени по същество освен посочените като такива в него, тя предлага на Парламента да отхвърли предложението и уведомява за това комисията, компетентна по въпроса.

Комисията оттегли предложението си, председателят обявява процедурата за безпредметна и уведомява Съвета за това. Ако Комисията не оттегли предложението си, Парламентът го връща на комисията, компетентна по въпроса, която го разглежда в съответствие с обичайната процедура.

(1) Междуинституционално споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, точка 9 (ОВ С 77, 28.3.2002 г., стр. 1).
Последно осъвременяване: 13 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност