Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi kaheksas ametiaeg - märts 2019
EPUB 143kPDF 854k
SISU
LIIDE
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

II OSA : SEADUSANDLIK MENETLUS, EELARVEMENETLUS, EELARVE TÄITMISELE HEAKSKIIDU ANDMISE MENETLUS JA MUUD MENETLUSED
10. PEATÜKK : DELEGEERITUD ÕIGUSAKTID JA RAKENDUSAKTID

Artikkel 105 : Delegeeritud õigusaktid

1.   Kui Euroopa Komisjon esitab Euroopa Parlamendile delegeeritud õigusakti, edastab president selle põhiõigusakti eest vastutavale komisjonile, kes võib otsustada määrata ühe oma liikme vastutajaks ühe või mitme delegeeritud õigusakti läbivaatamise eest.

2.   President teatab delegeeritud õigusakti kättesaamisele järgneval osaistungjärgul parlamendile kuupäeva, mil delegeeritud õigusakt saadi kätte kõikides ametlikes keeltes, ja tähtaja, mille jooksul võib esitada vastuväiteid. Tähtaega hakatakse arvestama alates kättesaamise kuupäevast.

Teade avaldatakse istungi protokollis koos vastutava komisjoni nimega.

3.   Vastutav komisjon võib esitada parlamendile vastavalt põhiõigusakti sätetele resolutsiooni ettepaneku koos põhjendustega ja vastuväidetega delegeeritud õigusaktile, kui ta peab seda vajalikuks pärast konsulteerimist kõikide asjaomaste komisjonidega. Kui vastutav komisjon ei ole esitanud resolutsiooni ettepanekut kümme tööpäeva enne selle osaistungjärgu algust, mille kolmapäev eelneb ja on kõige lähem lõikes 5 osutatud tähtaja möödumisele, võib selleteemalise resolutsiooni ettepaneku nimetatud osaistungjärgu päevakorda lisamiseks esitada fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid.

4.   Lõike 3 kohaselt esitatud resolutsiooni ettepanekus peavad olema märgitud parlamendi vastuväite põhjused ja selles võib paluda, et Euroopa Komisjon esitaks uue delegeeritud õigusakti, milles võetakse arvesse parlamendi soovitusi.

5.   Parlament kiidab kõnealuse resolutsiooni ettepaneku heaks põhiõigusaktis sätestatud tähtaja jooksul ning vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 lõikele 2 oma liikmete enamusega.

Kui vastutav komisjon peab asjakohaseks pikendada delegeeritud õigusaktile vastuväidete esitamise tähtaega vastavalt põhiõigusakti sätetele, teatab vastutava komisjoni esimees Euroopa Parlamendi nimel pikendamisest nõukogule ja Euroopa Komisjonile.

6.   Kui vastutav komisjon soovitab parlamendil enne põhiõigusaktis sätestatud tähtaja möödumist teatada, et parlamendil ei ole delegeeritud õigusakti kohta vastuväiteid, siis:

-   teavitab vastutav komisjon sellest komisjonide esimeeste konverentsi esimeest kirja teel, tuues välja põhjused, ning esitab vastava soovituse;

-   juhul kui komisjonide esimeeste konverentsi järgmisel koosolekul või kiireloomulistel juhtudel kirjaliku menetluse teel vastuväiteid ei esitata, teavitab komisjonide esimeeste konverentsi esimees sellest parlamendi presidenti, kes annab sellest täiskogu istungil esimesel võimalusel teada;

-   juhul kui 24 tunni jooksul pärast täiskogu istungil teatavaks tegemist esitab mõni fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid soovituse kohta vastuväite, pannakse soovitus hääletusele;

-   juhul kui sama ajavahemiku jooksul vastuväiteid ei esitata, loetakse esitatud soovitus heakskiidetuks;

-   pärast sellise soovituse vastuvõtmist esitatud vastuväited delegeeritud õigusakti kohta jäetakse tähelepanuta.

7.   Vastutav komisjon võib vastavalt põhiõigusakti sätetele esitada parlamendile resolutsiooni ettepaneku, millega tühistatakse täielikult või osaliselt kõnealune volituste delegeerimine või väljendatakse vastuseisu delegeeritud volituste automaatsele pikenemisele.

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 lõike 2 teisele lõigule teeb parlament volituste delegeerimise tühistamise otsuse oma liikmete häälteenamusega.

8.   President teavitab nõukogu ja Euroopa Komisjoni käesoleva artikli alusel võetud seisukohast.

Viimane päevakajastamine: 13. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika