Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Marts 2019
EPUB 147kPDF 938k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT II : LOVGIVNINGS-, BUDGET-, DECHARGE- OG ANDRE PROCEDURER
KAPITEL 10 : DELEGEREDE RETSAKTER OG GENNEMFØRELSESRETSAKTER

Artikel 106 : Gennemførelsesretsakter og gennemførelsesforanstaltninger

1.   Fremsender Kommissionen et udkast til gennemførelsesretsakt eller gennemførelsesforanstaltning til Parlamentet, henviser formanden det til det udvalg, der er kompetent udvalg for basisretsakten, og dette udvalg kan beslutte at udpege et af sine medlemmer til behandlingen af en eller flere gennemførelsesretsakter eller gennemførelsesforanstaltninger.

2.   Det kompetente udvalg kan forelægge Parlamentet et forslag til begrundet beslutning, hvori det fastslås, at gennemførelsesretsakten eller gennemførelsesforanstaltningen overskrider de gennemførelsesbeføjelser, som følger af basisretsakten, eller at den af andre grunde ikke er i overensstemmelse med EU-retten.

3.   Beslutningsforslaget kan indeholde en anmodning til Kommissionen om at trække udkastet til gennemførelsesretsakt eller gennemførelsesforanstaltning tilbage, om at ændre den eller det under hensyntagen til Parlamentets indsigelser eller om at fremsætte et nyt lovgivningsmæssigt forslag. Formanden underretter Rådet og Kommissionen om Parlamentets holdning.

4.   Falder de gennemførelsesforanstaltninger, Kommissionen påtænker, ind under forskriftsproceduren med kontrol i medfør af Rådets afgørelse 1999/468/EF (1) om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, finder følgende supplerende bestemmelser anvendelse:

(a)   kontrolperioden begynder at løbe, når udkastet til gennemførelsesforanstaltning er blevet forelagt Parlamentet på alle officielle sprog. I tilfælde af en forkortet kontrolfrist, jf. artikel 5a, stk. 5, litra b), i afgørelse 1999/468/EF, og i hastende tilfælde, jf. artikel 5a, stk. 6, i nævnte afgørelse, begynder kontrolperioden at løbe fra datoen for Parlamentets modtagelse af det endelige udkast til gennemførelsesforanstaltning i de sprogudgaver, der er forelagt medlemmerne af det i overensstemmelse med afgørelse 1999/468/EF nedsatte udvalg, medmindre formanden for det kompetente udvalg gør indsigelse. Forretningsordenens artikel 158 finder ikke anvendelse i de to tilfælde, som er nævnt i foregående punktum

(b)   såfremt udkastet til gennemførelsesforanstaltninger er forelagt på grundlag af artikel 5a, stk. 5 eller 6, i afgørelse 1999/468/EF, hvorefter Parlamentets frist for at modsætte sig udkastet kan forkortes, kan formanden for det kompetente udvalg, såfremt udvalget ikke har mulighed for at mødes inden for den fastsatte frist, fremsætte et forslag til beslutning, hvori Parlamentet modsætter sig vedtagelse af udkastet til foranstaltninger

(c)   Parlamentet, der træffer afgørelse med et flertal blandt sine medlemmer, kan vedtage en beslutning, hvori det modsætter sig vedtagelse af udkastet til gennemførelsesforanstaltning og henviser til, at udkastet indebærer en overskridelse af de gennemførelsesbeføjelser, der følger af basisretsakten, ikke er foreneligt med basisretsaktens formål eller indhold eller ikke er i overensstemmelse med nærheds- eller proportionalitetsprincippet

   Såfremt   det   kompetente   udvalg   ikke   ti   arbejdsdage   før   åbningen   af   den mødeperiode, i hvilken onsdagen går forud for og er den onsdag, der er tættest på dagen    for   udløbet   af   fristen   for   at   gøre   indsigelse   mod   udkastet   til gennemførelsesforanstaltning, har fremsat et forslag til en sådan beslutning, kan en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, indgive et beslutningsforslag om sagen til opførelse på dagsordenen for den pågældende mødeperiode.

(d)   såfremt det kompetente udvalg i en begrundet skrivelse og inden for den normale frist i henhold til artikel 5a, stk. 3, litra c), og/eller artikel 5a, stk. 4, litra e), i afgørelse 1999/468/EF henstiller til formanden for Udvalgsformandskonferencen, at Parlamentet erklærer, at det ikke modsætter sig den foreslåede foranstaltning, finder den i denne forretningsordens artikel 105, stk. 6, fastsatte procedure anvendelse. (2)

(1) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).
(2) Artikel 106, stk. 4, udgår af forretningsordenen, så snart forskriftsproceduren med kontrol er helt fjernet fra eksisterende lovgivning.
Seneste opdatering: 13. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik