Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Μάρτιος 2019
EPUB 199kPDF 1193k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ II : ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Άρθρο 106 : Εκτελεστικές πράξεις και εκτελεστικά μέτρα

1.   Όταν η Επιτροπή διαβιβάζει στο Κοινοβούλιο σχέδιο εκτελεστικής πράξης ή εκτελεστικού μέτρου, ο Πρόεδρος το διαβιβάζει στην αρμόδια για τη βασική νομοθετική πράξη επιτροπή, η οποία μπορεί να αποφασίσει τον ορισμό ενός από τα μέλη της για την εξέταση ενός ή περισσοτέρων σχεδίων εκτελεστικών πράξεων ή μέτρων.

2.   Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να υποβάλει στο Κοινοβούλιο αιτιολογημένη πρόταση ψηφίσματος η οποία επισημαίνει ότι ένα σχέδιο εκτελεστικής πράξης ή εκτελεστικού μέτρου υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπονται στη βασική νομοθετική πράξη ή δεν είναι σύμφωνο με το δίκαιο της Ένωσης για άλλους λόγους.

3.   Η πρόταση ψηφίσματος μπορεί να περιλαμβάνει αίτημα προς την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης ή εκτελεστικού μέτρου, να το τροποποιήσει λαμβάνοντας υπόψη τις αντιρρήσεις που διατύπωσε το Κοινοβούλιο ή να υποβάλει νέα νομοθετική πρόταση. Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τη θέση που ελήφθη.

4.   Εάν τα εκτελεστικά μέτρα που προβλέπει η Επιτροπή εμπίπτουν στο πλαίσιο της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο που προβλέπεται στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου (1), εφαρμόζονται οι ακόλουθες συμπληρωματικές διατάξεις:

(α)   η προθεσμία για τον έλεγχο υπολογίζεται από τη στιγμή της υποβολής του σχεδίου εκτελεστικού μέτρου στο Κοινοβούλιο σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Σε περίπτωση συντετμημένης προθεσμίας ελέγχου, κατά το άρθρο 5α παράγραφος 5 στοιχείο β) της απόφασης 1999/468/ΕΚ και σε επείγουσα περίπτωση, κατά το άρθρο 5α παράγραφος 6 της απόφασης αυτής, η προθεσμία ελέγχου υπολογίζεται, εκτός εάν ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής προβάλει αντιρρήσεις, από την ημερομηνία παραλαβής από το Κοινοβούλιο του τελικού σχεδίου εκτελεστικών μέτρων στις γλώσσες στις οποίες έχει υποβληθεί στα μέλη της επιτροπής που έχει συσταθεί σύμφωνα με αυτήν την απόφαση. Το άρθρο 158 δεν εφαρμόζεται στις δύο περιπτώσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη περίοδο·

(β)   εάν το σχέδιο εκτελεστικού μέτρου βασίζεται στο άρθρο 5α παράγραφοι 5 ή 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, οι οποίες προβλέπουν συντετμημένες προθεσμίες για την έκφραση αντίθεσης από το Κοινοβούλιο, δύναται να κατατεθεί από τον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής πρόταση ψηφίσματος που αντιτίθεται στην έγκριση του σχεδίου μέτρου εφόσον δεν κατέστη δυνατό να συνεδριάσει η επιτροπή στον διαθέσιμο χρόνο·

(γ)   το Κοινοβούλιο, με την πλειοψηφία των μελών του, δύναται να εγκρίνει ψήφισμα, με το οποίο αντιτάσσεται στην έγκριση του σχεδίου εκτελεστικού μέτρου και επισημαίνει ότι το σχέδιο υπερβαίνει τις εκτελεστικές εξουσίες που προβλέπει η βασική πράξη, δεν συνάδει προς το σκοπό ή το περιεχόμενο της βασικής πράξης ή δεν σέβεται τις αρχές της επικουρικότητας ή της αναλογικότητας·

   Εάν, 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της περιόδου συνόδου η Τετάρτη της οποίας είναι η αμέσως προηγούμενη και η πιο κοντινή της ημέρας λήξης της προθεσμίας για τη δήλωση αντίθεσης στην έγκριση του σχεδίου εκτελεστικού μέτρου, η αρμόδια επιτροπή δεν έχει καταθέσει πρόταση για τέτοιο ψήφισμα, μία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο μπορούν να καταθέσουν πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το θέμα, ούτως ώστε αυτό να συμπεριληφθεί στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης της προαναφερθείσας περιόδου συνόδου.

(δ)   στην περίπτωση που η αρμόδια επιτροπή συνιστά, με αιτιολογημένη επιστολή προς τον πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων, να δηλώσει το Κοινοβούλιο, πριν από τη λήξη της κανονικής περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 5α παράγραφος 3 στοιχείο γ) και/ή το άρθρο 5α παράγραφος 4 στοιχείο ε) της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ότι δεν θα αντιταχθεί στο προτεινόμενο μέτρο, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6 (2).

(1) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).
(2) Το άρθρο 106 παράγραφος 4 διαγράφεται από τον Κανονισμό μόλις η κανονιστική διαδικασία με έλεγχο αφαιρεθεί από την υφιστάμενη νομοθεσία.
Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου