Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 8. sasaukums - 2019. gada marts
EPUB 151kPDF 994k
SATURA RĀDĪTĀJS
PAPILDINĀJUMS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

II SADAĻA : LIKUMDOŠANAS, BUDŽETA UN CITAS PROCEDŪRAS
10. NODAĻA : DELEĢĒTIE AKTI UN ĪSTENOŠANAS AKTI

106. pants : Īstenošanas akti un pasākumi

1.   Ja Komisija iesniedz Parlamentam īstenošanas akta vai pasākuma projektu, Parlamenta priekšsēdētājs to nodod komitejai, kas ir atbildīga par leģislatīvo aktu, un tā var nolemt viena vai vairāku īstenošanas aktu vai pasākumu projektu izskatīšanu uzticēt kādam no saviem locekļiem.

2.   Atbildīgā komiteja var iesniegt Parlamentam argumentētu rezolūcijas priekšlikumu, kurā norādīts, ka īstenošanas akta vai pasākuma projekts pārsniedz ar leģislatīvo aktu piešķirtās īstenošanas pilnvaras vai ka tas citu iemeslu dēļ neatbilst Savienības tiesību aktiem.

3.   Rezolūcijas priekšlikumā var būt prasība, lai Komisija īstenošanas akta vai pasākuma projektu atsauc, to groza, ņemot vērā Parlamenta izteiktos iebildumus, vai iesniedz jaunu likumdošanas priekšlikumu. Parlamenta priekšsēdētājs par pieņemto nostāju informē Padomi un Komisiju.

4.   Ja  uz  Komisijas  paredzētajiem  īstenošanas  pasākumiem  attiecas  regulatīvā  kontroles procedūra,  kura  paredzēta  Padomes  Lēmumā 1999/468/EK (1), piemēro šādus papildu noteikumus:

(a)   kontroles laiku sāk skaitīt no brīža, kad īstenošanas pasākuma projekts ir iesniegts Parlamentam visās oficiālajās valodās. Ja piemēro īsāku termiņu, nekā paredzēts Lēmuma 1999/468/EK    5.a panta    5. punkta    b) apakšpunktā,    un    steidzamos gadījumos, kas paredzēti minētā Lēmuma 5.a panta 6. punktā, ja vien atbildīgās komitejas priekšsēdētājs neiebilst, kontroles laiku sāk skaitīt no dienas, kad Parlaments ir saņēmis īstenošanas pasākuma galīgo projektu valodu versijās, kas iesniegtas      tās      komitejas      locekļiem,      kura      izveidota      saskaņā      ar minēto Lēmumu. Abos iepriekšējā teikumā minētajos gadījumos 158. pantu nepiemēro;

(b)   ja īstenošanas pasākuma projekta pamatā ir Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 5. vai 6. punkts, kuros ir noteikti saīsināti termiņi Parlamenta iebildumu izteikšanai, atbildīgās komitejas priekšsēdētājs var iesniegt rezolūcijas priekšlikumu, kurā izteikti iebildumi pret pasākuma projekta pieņemšanu, ja atbildīgā komiteja noteiktajā termiņā nav varējusi sarīkot sanāksmi;

(c)   Parlaments ar deputātu balsu vairākumu var pieņemt rezolūciju, ar ko iebilst pret īstenošanas pasākuma projekta pieņemšanu un norāda, ka šis projekts pārsniedz ar pamataktu piešķirtās  īstenošanas  pilnvaras,  neatbilst  pamatakta  mērķim  vai saturam vai arī tajā nav ievērots subsidiaritātes princips vai proporcionalitātes princips.

   Ja 10 darbdienas pirms tās sesijas sākuma, kuras trešdiena ir pirms dienas, kad beidzas termiņš iebildumu izteikšanai pret īstenošanas pasākuma projekta pieņemšanu, un ir vistuvāk šai dienai, atbildīgā komiteja nav iesniegusi šādu rezolūcijas priekšlikumu, politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, var iesniegt rezolūcijas priekšlikumu par šo jautājumu iekļaušanai iepriekš minētās sesijas darba kārtībā.

(d)   ja atbildīgā komiteja argumentētā vēstulē Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam iesaka, lai Parlaments pirms Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 3. punkta c) apakšpunktā un/vai 5.a panta 4. punkta e) apakšpunktā paredzētā parastā termiņa beigām paziņo, ka tas neizteiks iebildumus pret ierosināto pasākumu, piemēro Reglamenta 105. panta 6. punktā noteikto procedūru. (2).

(1) Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmums 1999/468/EK, ar  ko  nosaka  Komisijai  piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).
(2) Reglamenta 106. panta 4. punktu svītros tiklīdz regulatīvā kontroles procedūra būs pilnībā dzēsta no visiem esošajiem tiesību aktiem.
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika