Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Mars 2019
EPUB 151kPDF 947k
INNEHÅLL
TILLÄGG
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING II : LAGSTIFTNINGS- OCH BUDGETFÖRFARANDEN, FÖRFARANDE FÖR ANSVARSFRIHETSBEVILJANDE SAMT ANDRA FÖRFARANDEN
KAPITEL 10 : DELEGERADE AKTER OCH GENOMFÖRANDEAKTER

Artikel 106 : Genomförandeakter och genomförandeåtgärder

1.   Om kommissionen översänder ett utkast till genomförandeakt eller genomförandeåtgärd till parlamentet ska talmannen hänvisa utkastet till det utskott som är ansvarigt för den grundläggande rättsakten, varvid detta utskott får besluta att utse en av sina ledamöter att behandla ett eller flera utkast till genomförandeakter eller genomförandeåtgärder.

2.   Det ansvariga utskottet får för parlamentet lägga fram ett motiverat resolutionsförslag som anger att ett utkast till genomförandeakt eller genomförandeåtgärd överskrider de genomförandebefogenheter som fastställs i den grundläggande rättsakten eller att utkastet inte överensstämmer med unionsrätten av andra skäl.

3.   Resolutionsförslaget får innehålla en begäran till kommissionen om att dra tillbaka utkastet till genomförandeakt eller genomförandeåtgärd, göra ändringar i enlighet med parlamentets invändningar eller lägga fram ett nytt lagstiftningsförslag. Talmannen ska underrätta rådet och kommissionen om parlamentets ståndpunkt.

4.   Om de genomförandeakter som föreslås av kommissionen omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, som föreskrivs i rådets beslut 1999/468/EG (1), ska följande kompletterande bestämmelser gälla:

(a)   Kontrolltiden ska börja löpa när utkastet till genomförandeåtgärd har överlämnats till parlamentet på alla officiella språk. När den förkortade kontrolltiden är tillämplig i enlighet med artikel 5a.5 b i beslut 1999/468/EG, och om ärendet är brådskande i enlighet med artikel 5a.6 i det beslutet, ska kontrolltiden, om det ansvariga utskottets ordförande inte motsätter sig detta, börja löpa den dag då parlamentet tar emot det slutgiltiga utkastet till genomförandeåtgärder i de språkversioner som lagts fram för medlemmarna i den kommitté som inrättats i enlighet med det beslutet. I de båda fall som nämns i den föregående meningen ska artikel 158 inte tillämpas.

(b)   Om utkastet till genomförandeåtgärd grundar sig på artikel 5a.5 eller 5a.6 i beslut 1999/468/EG, i vilken det föreskrivs förkortade tidsfrister inom vilka parlamentet får motsätta sig ett förslag, får ett resolutionsförslag med invändningar mot antagandet av utkastet till genomförandeåtgärd läggas fram av det ansvariga utskottets ordförande om utskottet inte har kunnat sammanträda inom den tid som stått till förfogande.

(c)   Parlamentet får med en majoritet av sina ledamöter anta en resolution i vilken det motsätter sig att ett utkast till genomförandeåtgärd antas och anger att utkastet överskrider de genomförandebefogenheter som tilldelas i den grundläggande rättsakten eller att utkastet inte är förenligt med syftet med eller innehållet i den grundläggande rättsakten eller att det inte respekterar subsidiaritets- eller proportionalitetsprincipen.

   Om det ansvariga utskottet inte lagt fram något förslag till en sådan resolution tio arbetsdagar före inledningen av den sammanträdesperiod vars onsdag infaller närmast före den dag då tidsfristen för att motsätta sig antagandet av utkastet till genomförandeåtgärd löper ut, får en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet lägga fram ett resolutionsförslag i ärendet och få det uppfört på föredragningslistan för den ovannämnda sammanträdesperioden.

(d)   Om det ansvariga utskottet i en motiverad skrivelse till utskottsordförandekonferensens ordförande rekommenderar att parlamentet ska tillkännage att det inte har några invändningar mot den föreslagna åtgärden, vilket ska ske före utgången av den normala tidsfrist som föreskrivs i artikel 5a.3 c och/eller 5a.4 e i beslut 1999/468/EG, ska det förfarande som föreskrivs i artikel 105.6 tillämpas. (2)

(1) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).
(2) Artikel 106.4 ska utgå från arbetsordningen så snart det föreskrivande förfarandet med kontroll inte längre finns kvar i befintlig lagstiftning.
Senaste uppdatering: 13 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy