Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - březen 2019
EPUB 162kPDF 1005k
OBSAH
DODATEK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA II : LEGISLATIVNÍ A ROZPOČTOVÝ POSTUP, POSTUP UDĚLOVÁNÍ ABSOLUTORIA A JINÉ POSTUPY
KAPITOLA 10 : Akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty

Článek 107 : Projednání postupem s přidruženými výbory nebo postupem společných schůzí výborů

1.   Jestliže byl základní legislativní akt přijat Parlamentem postupem podle článku 54, pro projednávání aktů v přenesené pravomoci nebo návrhů prováděcích aktů nebo opatření se použijí následující doplňující ustanovení:

-   akt v přenesené pravomoci nebo návrh prováděcího aktu či opatření je postoupen příslušnému výboru a přidruženému výboru;

-   předseda příslušného výboru stanoví lhůtu, v níž může přidružený výbor předložit návrhy k bodům, které spadají do jeho výlučné působnosti nebo do společné působnosti těchto dvou výborů;

-   jestliže akt v přenesené pravomoci nebo návrh prováděcího aktu či opatření spadá převážně do výlučné působnosti přidruženého výboru, převezme příslušný výbor návrhy tohoto výboru bez hlasování; pokud příslušný výbor nedodrží toto pravidlo, může předseda Parlamentu povolit, aby přidružený výbor předložil v plénu legislativní usnesení.

2.   Jestliže byl základní legislativní akt přijat Parlamentem postupem podle článku 55, pro projednávání aktů v přenesené pravomoci a návrhů prováděcích aktů nebo opatření se použijí následující doplňující ustanovení:

-    předseda Parlamentu po obdržení aktu v přenesené pravomoci nebo návrhu prováděcího aktu či opatření určí výbor nebo společné výbory příslušné pro jejich projednání, přičemž zohlední požadavky uvedené v článku 55 a případné dohody mezi předsedy dotčených výborů;

-    jestliže byl akt v přenesené pravomoci nebo návrh prováděcího aktu či opatření postoupen k projednání postupem společných schůzí výborů, každý výbor může požádat o svolání společné schůze, na které bude projednán návrh usnesení. Jestliže není dosaženo dohody mezi předsedy dotčených výborů, je společná schůze svolána předsedou Konference předsedů výborů.

Poslední aktualizace: 13. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí