Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Ósma kadencja Parlamentu - marzec 2019
EPUB 163kPDF 1058k
SPIS TREŚCI
DODATEK
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ II : PROCEDURA USTAWODAWCZA, BUDŻETOWA, PROCEDURA UDZIELENIA ABSOLUTORIUM I INNE PROCEDURY
ROZDZIAŁ 10 : Akty delegowane i wykonawcze

Artykuł 107 :  Rozpatrywanie w ramach procedury obejmującej zaangażowane komisje lub wspólne posiedzenia komisji

1.   Jeżeli podstawowy akt ustawodawczy został przyjęty przez Parlament przy zastosowaniu procedury przewidzianej w art. 54, do rozpatrywania aktów delegowanych lub projektów aktów lub środków wykonawczych zastosowanie mają następujące postanowienia uzupełniające:

-   akt delegowany lub projekt aktu lub środka wykonawczego jest przekazywany komisji przedmiotowo właściwej i komisji zaangażowanej;

-   przewodniczący komisji przedmiotowo właściwej ustala termin, w którym zaangażowana komisja może zgłaszać propozycje co do punktów wchodzących w zakres jej wyłącznej właściwości lub wspólnej właściwości obydwu komisji;

-   jeżeli akt delegowany lub projekt aktu lub środka wykonawczego wchodzi głównie w  zakres  wyłącznej  właściwości  zaangażowanej  komisji,   jej  propozycje  są przyjmowane bez głosowania przez właściwą komisję; jeżeli właściwa komisja postąpi niezgodnie z tą zasadą, Przewodniczący  może    zezwolić    zaangażowanej    komisji    na    przedłożenie Parlamentowi projektu rezolucji.

2.    Jeżeli podstawowy akt ustawodawczy został przyjęty przez Parlament przy zastosowaniu procedury przewidzianej w art. 55, do rozpatrywania aktów delegowanych i projektów aktów lub  środków wykonawczych zastosowanie mają następujące postanowienia uzupełniające:

-   po otrzymaniu aktu delegowanego lub projektu aktu lub środka wykonawczego przewodniczący określa właściwą komisję lub komisje wspólnie właściwe do ich zbadania, z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 55 i ewentualnych porozumień między przewodniczącymi zainteresowanych komisji;

-   jeżeli akt delegowany lub projekt aktu lub środka wykonawczego został odesłany do  rozpatrzenia  zgodnie  z  procedurą  obejmującą  wspólne  posiedzenia  komisji, każda z komisji może wnioskować o zwołanie wspólnego posiedzenia w celu rozpatrzenia projektu rezolucji. W braku porozumienia między przewodniczącymi zainteresowanych komisji wspólne posiedzenie zwoływane jest przez przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji.

Ostatnia aktualizacja: 13 maja 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności