Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Mars 2019
EPUB 151kPDF 947k
INNEHÅLL
TILLÄGG
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING II : LAGSTIFTNINGS- OCH BUDGETFÖRFARANDEN, FÖRFARANDE FÖR ANSVARSFRIHETSBEVILJANDE SAMT ANDRA FÖRFARANDEN
KAPITEL 10 : DELEGERADE AKTER OCH GENOMFÖRANDEAKTER

Artikel 107 : Behandling genom förfarandet med associerade utskott eller förfarandet med gemensamma utskottssammanträden

1.   När den grundläggande rättsakten har antagits av parlamentet enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 54 ska följande kompletterande bestämmelser tillämpas vid behandlingen av delegerade akter eller utkast till genomförandeakter eller genomförandeåtgärder:

-   Den delegerade akten eller utkastet till genomförandeakt eller genomförandeåtgärd ska översändas till det ansvariga utskottet och det associerade utskottet.

-   Det ansvariga utskottets ordförande ska fastställa en tidsfrist inom vilken det associerade utskottet får utarbeta förslag som rör frågor som hör till det utskottets exklusiva ansvarsområde eller till de båda utskottens gemensamma ansvarsområde.

-   Om den delegerade akten eller utkastet till genomförandeakt eller genomförandeåtgärd rör frågor som i huvudsak hör till det associerade utskottets exklusiva ansvarsområde, ska det associerade utskottets förslag övertas av det ansvariga utskottet utan omröstning. Om det ansvariga utskottet underlåter att följa denna regel får talmannen ge det associerade utskottet tillstånd att lägga fram ett resolutionsförslag för parlamentet.

2.    När den grundläggande rättsakten har antagits av parlamentet enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 55 ska följande kompletterande bestämmelser tillämpas vid behandlingen av delegerade akter och utkast till genomförandeakter eller genomförandeåtgärder:

-   Talmannen ska, så snart den delegerade akten eller utkastet till genomförandeakt eller genomförandeåtgärd mottagits, fastställa vilket utskott som ska vara ansvarigt eller vilka utskott som ska vara gemensamt ansvariga i enlighet med de kriterier som fastställs i artikel 55 och eventuella överenskommelser mellan ordförandena för de berörda utskotten.

-   Om en delegerad akt eller ett utkast till genomförandeakt eller genomförandeåtgärd har hänvisats för behandling enligt förfarandet med gemensamma utskottssammanträden får varje enskilt utskott begära att ett gemensamt utskottssammanträde ska sammankallas för att behandla ett resolutionsförslag. Om ordförandena för de berörda utskotten inte kommer överens ska ordföranden för utskottsordförandekonferensen sammankalla till ett gemensamt sammanträde.

Senaste uppdatering: 13 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy