Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
8ú téarma parlaiminteach - Márta 2019
EPUB 161kPDF 1053k
CLÁR
AGUISÍN
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL III : CAIDREAMH SEACHTRACH
CAIBIDIL 1 : COMHAONTUITHE IDIRNÁISIÚNTA

Riail 108 : Comhaontuithe idirnáisiúnta

1.   I gcás ina mbeartaítear caibidlíocht a thosú maidir le comhaontú idirnáisiúnta a thabhairt chun críche, a athnuachan nó a leasú, féadfaidh an coiste freagrach a chinneadh tuarascáil a tharraingt suas nó faireachán a dhéanamh, ar shlí eile, ar an gcéim ullmhúcháin. Cuirfidh sé a chinneadh sin in iúl do Chomhdháil Chathaoirligh na gCoistí.

2.   Gheobhaidh an coiste freagrach amach ón gCoimisiún cad é an bunús dlí atá roghnaithe chun na comhaontuithe idirnáisiúnta dá dtagraítear i mír 1 a thabhairt chun críche. Déanfaidh an coiste freagrach an bunús dlí sin atá roghnaithe a fhíorú i gcomhréir le Riail 39.

3.   Féadfaidh an Pharlaimint, ar thogra ón gcoiste freagrach, ó ghrúpa polaitiúil nó ó Fheisirí a shroicheann an tairseach íseal ar a laghad, a iarraidh ar an gComhairle gan tosú caibidlíochta a údarú go dtí go mbeidh a seasamh ar an sainordú caibidlíochta beartaithe tugtha ag an bParlaimint, ar bhonn tuarascáil ón gcoiste freagrach.

4.   Ag aon tráth den chaibidlíocht agus ó dheireadh na caibidlíochta chun an comhaontú idirnáisiúnta a thabhairt chun críche, féadfaidh an Pharlaimint, ar bhonn tuarascáil ón gcoiste freagrach, arna tarraingt suas ag an gcoiste sin ar a tionscnamh féin, nó tar éis aon togra iomchuí arna chur síos ag grúpa polaitiúil nó ag Feisirí a shroicheann an tairseach íseal ar a laghad a bhreithniú, moltaí don Chomhairle, don Choimisiún nó do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ard-Ionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála a ghlacadh agus féadfaidh sí a éileamh go gcuirfear na moltaí sin san áireamh sula ndéantar an comhaontú sin a thabhairt chun críche.

5.   Déanfaidh an tUachtarán iarrataí ón gComhairle chun toiliú nó tuairim na Parlaiminte a fháil a tharchur chuig an gcoiste freagrach lena mbreithniú i gcomhréir le Riail 99 nó le Riail

6.   Aon tráth sula ndéanann an Pharlaimint vótáil ar iarraidh ar thuairim nó ar thoiliú, féadfaidh an coiste freagrach, grúpa polaitiúil nó an deichiú cuid ar a laghad de na Feisirí a chomhdhéanann an Pharlaimint a mholadh go lorgóidh an Pharlaimint tuairim ón gCúirt Bhreithiúnais maidir le comhréireacht chomhaontú idirnáisiúnta leis na Conarthaí.

Sula vótálfaidh an Pharlaimint ar an togra sin, féadfaidh an tUachtarán tuairim an choiste atá freagrach as gnóthaí dlíthiúla a iarraidh, agus déanfaidh an coiste a chuid moltaí a thuairisciú don Pharlaimint.

Más rud é go bhformheasann an Pharlaimint an moladh chun tuairim a lorg ón gCúirt Bhreithiúnais, cuirfear an vótáil ar an iarraidh ar thoiliú nó tuairim ar atráth go dtí go mbeidh a tuairim tugtha ag an gCúirt.

7.   I gcás ina n-iarrann an Chomhairle ar an bParlaimint a toiliú maidir le tabhairt chun críche, athnuachan nó leasú comhaontaithe idirnáisiúnta a thabhairt, deanfaidh an Pharlaimint cinneadh trí vótáil aonair i gcomhréir le Riail 99.

Má dhiúltaíonn an Pharlaimint a toiliú a thabhairt, cuirfidh an tUachtarán in iúl don Chomhairle nach féidir an comhaontú i dtrácht a thabhairt chun críche, a athnuachan, nó a leasú.

Gan dochar do Riail 99(3), féadfaidh an Pharlaimint a chinneadh, ar bhonn moladh ón gcoiste freagrach, go gcuirfear a cinneadh ar an nós imeachta maidir le toiliú ar atráth ar feadh tréimhse nach faide ná bliain amháin.

8.   I gcás ina n-iarrann an Chomhairle ar an bParlaimint a tuairim maidir le tabhairt chun críche, athnuachan nó leasú comhaontaithe idirnáisiúnta a thabhairt, ní bheidh aon leasú ar théacs an chomhaontaithe inghlactha. Gan dochar do Riail 170(1), beidh leasuithe ar an dréachtchinneadh ón gComhairle inghlactha.

Más tuairim neamhfhabhrach í an tuairim sin a ghlacann an Pharlaimint, iarrfaidh an tUachtarán ar an gComhairle gan an comhaontú i dtrácht a thabhairt chun críche.

9.   Déanfaidh Cathaoirligh agus rapóirtéirí an choiste fhreagraigh agus aon choistí comhlachaithe a sheiceáil i gcomhpháirt le chéile, i gcomhréir le hAirteagal 218(10) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, go ndéanann an Chomhairle, an Coimisiún, agus Leas- Uachtarán an Choimisiúin/Ard-Ionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála faisnéis iomlán a sholáthar láithreach agus go rialta don Pharlaimint, ar bhonn rúnda más gá sin, ag gach céim de na hullmhúcháin don chaibidlíocht, den chaibidlíocht féin agus de thabhairt i gcrích comhaontuithe idirnáisiúnta, lena n-áirítear an dréacht-téacs de threoracha caibidlíochta agus an téacs críochnaitheach de na treoracha sin de réir mar a ghlactar iad, chomh maith leis an bhfaisnéis a bhaineann le cur i bhfeidhm na gcomhaontuithe sin.

An nuashonrú is déanaí: 13 Bealtaine 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais