Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
8. parlamentarno obdobje - Marec 2019
EPUB 143kPDF 909k
VSEBINA
DODATEK
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV III : ZUNANJI ODNOSI
POGLAVJE 1 : MEDNARODNI SPORAZUMI

Člen 108 : Mednarodni sporazumi

1.   Kadar se načrtuje začetek pogajanj za sklenitev, obnovo ali spremembo mednarodnega sporazuma, se pristojni odbor lahko odloči, da bo pripravil poročilo ali drugače spremljal pripravljalno fazo. O svoji odločitvi obvesti konferenco predsednikov odborov.

2.   Pristojni odbor se pri Komisiji čim prej pozanima o izbrani pravni podlagi za sklenitev mednarodnega sporazuma iz odstavka 1. Pristojni odbor izbrano pravno podlago preveri v skladu s členom 39.

3.   Parlament lahko na predlog pristojnega odbora, politične skupine ali poslancev, ki dosegajo vsaj nizki prag, od Sveta zahteva, da ne dovoli začetka pogajanj, dokler Parlament na podlagi poročila pristojnega odbora ne zavzame stališča v zvezi s predlaganim pogajalskim mandatom.

4.   Na kateri koli stopnji pogajanj in od konca pogajanj do sklenitve mednarodnega sporazuma lahko Parlament na podlagi poročila pristojnega odbora, ki ga na lastno pobudo pripravi ta odbor, ali po obravnavanju vseh ustreznih predlogov, ki jih vloži politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, sprejme priporočila Svetu, Komisiji ali podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter zahteva, da se upoštevajo pred sklenitvijo tega sporazuma.

5.   Zahteve Sveta za odobritev ali mnenje Parlamenta predsednik dodeli pristojnemu odboru v obravnavo v skladu s členom 99 ali členom 47(1).

6.   Kadar koli pred glasovanjem Parlamenta o zahtevi za odobritev ali mnenje lahko pristojni odbor ali vsaj desetina vseh poslancev Parlamentu predlaga, naj pridobi mnenje Sodišča o združljivosti mednarodnega sporazuma s Pogodbama.

Pred glasovanjem Parlamenta o tem predlogu lahko predsednik zahteva mnenje odbora, pristojnega za pravne zadeve, ki o svojih sklepih poroča Parlamentu.

Če Parlament sprejme predlog, da se pridobi mnenje Sodišča, se glasovanje o zahtevi za odobritev ali mnenje odloži, dokler Sodišče ne izda svojega mnenja.

7.   Kadar Svet zahteva, naj Parlament odobri sklenitev, obnovo ali spremembo mednarodnega sporazuma, Parlament o tem odloči z enim samim glasovanjem v skladu s členom 99.

Če Parlament odreče odobritev, predsednik obvesti Svet, da sklenitev, obnova ali sprememba zadevnega sporazuma ni mogoča.

Brez poseganja v člen 99(3) se Parlament lahko odloči, da na podlagi priporočila pristojnega odbora odloži svojo odločitev o postopku odobritve za največ eno leto.

8.   Kadar Svet zahteva, naj Parlament poda mnenje o sklenitvi, obnovi ali spremembi mednarodnega sporazuma, predlogi sprememb besedila sporazuma niso dopustni. Brez poseganja v člen 170(1) so dopustni predlogi sprememb osnutka sklepa Sveta.

Če je mnenje, ki ga sprejme Parlament, negativno, predsednik od Sveta zahteva, naj zadevnega sporazuma ne sklene.

9.   Predsedniki in poročevalci pristojnega odbora in pridruženih odborov skupaj preverjajo, da Svet, Komisija in podpredsednik Komisije/visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Parlamentu skladno s členom 218(10) Pogodbe o delovanju Evropske unije takoj in redno predložijo izčrpne informacije, po potrebi zaupno, na vseh stopnjah priprav na pogajanja ter na pogajanjih in ob sklenitvi mednarodnih sporazumov, vključno z informacijami o osnutku in končnem sprejetem besedilu pogajalskih smernic, kot tudi informacije v zvezi z izvajanjem teh sporazumov.

Zadnja posodobitev: 13. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov