Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Mars 2019
EPUB 151kPDF 947k
INNEHÅLL
TILLÄGG
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING V : FÖRBINDELSER MED ANDRA INSTITUTIONER OCH ORGAN
KAPITEL 1 : NOMINERINGAR OCH UTNÄMNINGAR

Artikel 118a : Flerårig programplanering

När en ny kommission har utsetts kommer parlamentet, rådet och kommissionen att i enlighet med punkt 5 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning utbyta synpunkter och enas om gemensamma slutsatser om den fleråriga programplaneringen.

I detta syfte, och före förhandlingarna med rådet och kommissionen om de gemensamma slutsatserna om den fleråriga programplaneringen, ska talmannen föra en diskussion med talmanskonferensen om de huvudsakliga politiska målen och prioriteringarna för den nya valperioden. Denna diskussion ska handla om bland annat de prioriteringar som presenterats av kommissionens valda ordförande och svaren från de nominerade kommissionsledamöterna under utfrågningarna enligt artikel 118.

Talmannen ska inhämta talmanskonferensens godkännande före undertecknandet av de gemensamma slutsatserna.

Senaste uppdatering: 13 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy