Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. kovo mėn.
EPUB 150kPDF 993k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

V ANTRAŠTINĖ DALIS : SANTYKIAI SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR ORGANAIS
1 SKYRIUS : PASKYRIMAI

118 straipsnis : Komisijos rinkimai

1.   Parlamento pirmininkas kviečia išrinktąjį Komisijos pirmininką informuoti Parlamentą apie pareigų siūlomoje Komisijos narių kolegijoje paskirstymą pagal postus, remiantis išrinktojo Komisijos pirmininko politinėmis gairėmis.

2.   Pasitaręs su išrinktuoju Komisijos pirmininku, Parlamento pirmininkas kviečia išrinktojo Komisijos pirmininko ir Tarybos siūlomus kandidatus į Komisijos narius atvykti į atitinkamus komitetus arba organus pagal numatomas jų kompetencijos sritis.

3.   Klausymus rengia komitetai. Klausymus rengia komitetai. Kai paskirtojo Komisijos nario atsakomybė pirmiausia yra horizontaliojo pobūdžio, klausymas išimties tvarka gali vykti kitokiu formatu, tačiau tokiame klausyme turi dalyvauti atitinkami atsakingi komitetai.

Klausymai yra vieši.

4.   Atitinkamas komitetas ar komitetai pakviečia paskirtąjį Komisijos narį padaryti pareiškimą ir atsakyti į klausimus. Klausymai rengiami taip, kad paskirtieji Komisijos nariai galėtų pateikti Parlamentui visą reikalingą informaciją. Su tokių klausymų rengimu susijusios nuostatos pateikiamos Darbo tvarkos taisyklių priede (1).

5.   Išrinktasis Komisijos pirmininkas kviečiamas pristatyti Komisijos narių kolegiją ir jos programą per  Parlamento plenarinį posėdį. Į jį kviečiami dalyvauti Europos Vadovų Tarybos pirmininkas ir Tarybos pirmininkas. Po pareiškimo vyksta diskusijos.

6.   Baigiant diskusijas frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius gali pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos. Taikomos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 3–8 dalys.

7.   Po balsavimo dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos Parlamentas, vykdydamas vardinį balsavimą, išrenka arba atmeta Komisiją balsavusiųjų dauguma. Parlamentas gali atidėti balsavimą iki kito plenarinio posėdžio.

8.   Parlamento pirmininkas praneša Tarybai apie Komisijos išrinkimą arba atmetimą.

9.   Komisijos kadencijos metu įvykus svarbiems su postais susijusiems pokyčiams arba keičiantis Komisijos sudėčiai, atitinkami Komisijos nariai arba, jei taikoma, bet kurie kiti paskirtieji Komisijos nariai kviečiami dalyvauti pagal 3 ir 4 dalis rengiamuose klausymuose.

10.   Per Komisijos nario kadenciją pasikeitus Komisijos nario atsakomybės sričiai ar finansiniams interesams, šią situaciją tikrina Parlamentas pagal VI priedą.

Jei per Komisijos nario kadenciją nustatomas interesų konfliktas ir Komisijos pirmininkas neįgyvendina Parlamento rekomendacijų dėl interesų konflikto panaikinimo, Parlamentas gali paprašyti Komisijos pirmininko pareikšti nepasitikėjimą tuo Komisijos nariu pagal Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių 5 dalį ir, jei reikia, imtis veiksmų siekiant atimti iš to Komisijos nario teisę į pensiją ar kitas ją pakeičiančias išmokas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 245 straipsnio antrą pastraipą.

(1) Žr. VI priedą.
Atnaujinta: 2019 m. gegužės 13 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika