Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi kaheksas ametiaeg - märts 2019
EPUB 143kPDF 854k
SISU
LIIDE
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

V OSA : SUHTED TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITEGA
1. PEATÜKK : AMETISSENIMETAMISED

Artikkel 122a : Ametissenimetamised majandusjuhtimise organites

1.   Käesolevat artiklit kohaldatakse järgmistele ametissenimetamistele:

-   ühtse järelevalvemehhanismi järelevalvenõukogu esimees ja aseesimees;

-   ühtse kriisilahenduskorra Ühtse Kriisilahendusnõukogu esimees, aseesimees ja täiskohaga liikmed;

-   Euroopa Järelevalveasutuse (Euroopa Pangandusjärelevalve, Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve) eesistujad ja tegevdirektorid; ning

-   Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi tegevdirektor ja tegevdirektori asetäitja.

2.   Igal kandidaadil palutakse esineda avaldusega parlamendi vastutava komisjoni ees ja vastata selle liikmete küsimustele.

3.   Vastutav komisjon esitab parlamendile iga ametissenimetamise ettepaneku kohta soovituse.

4.   Hääletus toimub kahe kuu jooksul pärast ametissenimetamise ettepaneku esitamist, kui parlament ei otsusta vastutava komisjoni, fraktsiooni või vähemalt miinimumlävendile vastava arvu parlamendiliikmete taotlusel teisiti. Parlament hääletab iga ametissenimetamise üle eraldi salajasel hääletusel.

5.   Kui parlament lükkab mõne ametissenimetamise ettepaneku tagasi, palub president selle tagasi võtta ja esitada parlamendile uue ettepaneku.

Viimane päevakajastamine: 13. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika