Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. kovo mėn.
EPUB 150kPDF 993k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

V ANTRAŠTINĖ DALIS : SANTYKIAI SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR ORGANAIS
3 SKYRIUS : PARLAMENTO KLAUSIMAI

128 straipsnis : Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama

1.   Klausimus Tarybai, Komisijai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai su prašymu įrašyti juos į Parlamento darbotvarkę gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius.

Šie klausimai raštu pateikiami Parlamento pirmininkui. Parlamento pirmininkas juos nedelsiant perduoda Pirmininkų sueigai.

Pirmininkų sueiga nusprendžia, ar įrašyti tuos klausimus į darbotvarkės projektą pagal 149 straipsnį. Klausimai, kurie per tris mėnesius nuo jų pateikimo neįrašomi į Parlamento darbotvarkės projektą, anuliuojami.

2.   Komisijai  ir  Komisijos  pirmininko  pavaduotojui  ir  Sąjungos  vyriausiajam  įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai skirti klausimai perduodami adresatui ne vėliau kaip prieš savaitę iki plenarinio posėdžio, į kurio darbotvarkę jie įrašomi. Klausimai Tarybai turi būti perduoti ne vėliau kaip prieš tris savaites iki minėtos datos.

3.   Jei klausimai yra susiję su bendra saugumo ir gynybos politika, 2 dalyje nurodyti terminai netaikomi, o atsakymas turi būti pateiktas per tokį terminą, kad Parlamentas būtų tinkamai informuotas.

4.   Klausimą Parlamente gali pateikti klausimo teikėjų iš anksto paskirtas Parlamento narys. Jei šis Parlamento narys nedalyvauja, klausimas anuliuojamas. Į klausimą atsako asmuo, kuriam jis skirtas.

5.   123 straipsnio 2–8 dalys dėl pasiūlymų dėl rezoliucijos pateikimo ir balsavimo dėl jų taikomos mutatis mutandis.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 13 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika