Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - březen 2019
EPUB 162kPDF 1005k
OBSAH
DODATEK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA V : VZTAHY S JINÝMI SUBJEKTY
KAPITOLA 3 : Parlamentní otázky

Článek 130b : Závažné interpelace k písemnému zodpovězení

1.   Závažné interpelace spočívají v otázkách k písemnému zodpovězení, které Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise / vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku pokládá politická skupina.

2.   Závažné interpelace se týkají otázek obecného zájmu a jsou předloženy písemně předsedovi. Jejich délka je nejvýše 500 slov. Pokud je závažná interpelace obecně v souladu s ustanoveními jednacího řádu, předseda ji neprodleně předá adresátovi, který na ni písemně odpoví.

3.   Každý rok může být podáno nejvýše 30 závažných interpelací. Konference předsedů zajistí vyvážené rozdělení těchto interpelací mezi politické skupiny a žádná z politických skupin nemůže předložit více než jednu měsíčně.

4.   Pokud adresát nezodpoví závažnou interpelaci do šesti týdnů od postoupení, je interpelace na žádost autora zařazena na konečný návrh pořadu jednání Parlamentu v souladu s postupem podle článku 149 a za podmínek stanovených v odstavci 6.

5.   Po obdržení písemné odpovědi je závažná interpelace na žádost poslanců nebo politické skupiny nebo skupin dosahujících přinejmenším střední prahové hodnoty zařazena na konečný návrh pořadu jednání Parlamentu v souladu s postupem stanoveným v článku 149 a za podmínek stanovených v odstavci 6.

6.   Počet závažných interpelací, o nichž se jedná v průběhu téhož dílčího zasedání, nesmí překročit tři. Pokud je u více než tří závažných interpelací v průběhu téhož dílčího zasedání požadována rozprava, Konference předsedů zařadí tyto interpelace na konečný návrh pořadu jednání v pořadí, v němž žádosti o rozpravu obdržela.

7.   Závažnou interpelaci přednese Parlamentu poslanec, kterého předem určí autor nebo poslanci žádající o rozpravu v souladu s odstavcem 5. Není-li tento poslanec přítomen, závažná interpelace není brána v potaz. Adresát odpoví.

Ustanovení čl. 123 odst. 2 až 8 týkající se předkládání návrhů usnesení a hlasování o nich se použijí obdobně.

8.   Tyto interpelace, jakož i odpovědi na ně, se zveřejňují na internetových stránkách Parlamentu.

Poslední aktualizace: 13. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí