Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - Maart 2019
EPUB 153kPDF 1012k
INHOUD
AANHANGSEL
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL V : BETREKKINGEN MET DE ANDERE INSTELLINGEN EN ORGANEN
HOOFDSTUK 6 : RAADPLEGING VAN ANDERE INSTELLINGEN EN ORGANEN

Artikel 139 : Verzoeken aan Europese agentschappen

1.   Indien het Parlement het recht heeft een verzoek tot een Europees agentschap te richten, kan ieder lid een dergelijk verzoek schriftelijk bij de Voorzitter van het Parlement indienen. Dergelijke verzoeken moeten betrekking hebben op aangelegenheden die onder de bevoegdheid van het betrokken agentschap vallen en moeten vergezeld gaan van achtergrondinformatie over het aan de orde gestelde probleem en het belang ervan voor de Unie.

2.   Na raadpleging van de bevoegde commissie zendt de Voorzitter het verzoek door aan het agentschap of neemt hij andere passende maatregelen. Het lid dat het verzoek heeft ingediend, wordt daarvan onmiddellijk in kennis gesteld. In elk door de Voorzitter aan een agentschap toegezonden verzoek wordt aangegeven binnen welke termijn van het agentschap een reactie wordt verwacht.

3.    Indien het agentschap van oordeel is dat het geen gevolg kan geven aan het verzoek zoals het is geformuleerd of een andere formulering ervan wenst, brengt het dit onverwijld ter kennis van de Voorzitter, die – zo nodig na raadpleging van de bevoegde commissie – passende maatregelen neemt.

Laatst bijgewerkt op: 13 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid