Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Mars 2019
EPUB 151kPDF 947k
INNEHÅLL
TILLÄGG
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING V : FÖRBINDELSER MED ANDRA INSTITUTIONER OCH ORGAN
KAPITEL 6 : SAMRÅD MED ANDRA INSTITUTIONER OCH ORGAN

Artikel 139 : Begäran till EU-organ

1.   När parlamentet har rätt att rikta en begäran till ett EU-organ får varje ledamot lämna in en sådan begäran skriftligen till parlamentets talman. En begäran ska gälla frågor som omfattas av det berörda organets ansvarsområde och åtföljas av bakgrundsinformation som förklarar den fråga som ska beaktas och unionens intresse däri.

2.   Efter att ha rådfrågat det ansvariga utskottet ska talmannen antingen vidarebefordra en inlämnad begäran till organet eller vidta annan lämplig åtgärd. Den ledamot som lämnat in en begäran ska omedelbart underrättas om talmannens åtgärder. I samband med varje begäran som talmannen översänder till ett organ ska även tidsfrist för det begärda svaret anges.

3.   Om organet anser att det inte har möjlighet att yttra sig över en begäran såsom den framställts, eller anser att den bör omformuleras, ska det omgående meddela talmannen, som ska vidta lämpliga åtgärder efter att vid behov ha rådfrågat det ansvariga utskottet.

Senaste uppdatering: 13 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy