Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi kaheksas ametiaeg - märts 2019
EPUB 143kPDF 854k
SISU
LIIDE
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

VI OSA : SUHTED LIIKMESRIIKIDE PARLAMENTIDEGA

Artikkel 142 : Teabevahetus, kontaktid ning vastastikune ruumide ja muude vahendite kasutamine

1.   Parlament hoiab liikmesriikide parlamente oma tegevusega regulaarselt kursis.

2.   Parlamentidevahelise koostöö tulemusliku ja regulaarse korralduse ja edendamise üle liidus vastavalt protokolli nr 1 (riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus) artiklile 9 peetakse läbirääkimisi esimeeste konverentsilt saadud volituste alusel pärast konsulteerimist komisjonide esimeeste konverentsiga.

Euroopa Parlament kiidab kõik selliseid küsimusi käsitlevad kokkulepped heaks kodukorra artiklis 140 osutatud korras.

3.   Parlamendikomisjon võib alustada dialoogi otse liikmesriikide parlamentidega komisjonide tasandil selleks eraldatud eelarveassigneeringute piires. See võib hõlmata seadusandlikule tegevusele eelnevat ja järgnevat koostööd sobivas vormis.

4.   Liidu tasandi seadusandlikku menetlust käsitlev dokument, mille riigi parlament on ametlikult saatnud Euroopa Parlamendile, edastatakse dokumendis käsitletava teema eest vastutavale komisjonile.

5.   Esimeeste konverents võib volitada presidenti pidama läbirääkimisi liikmesriikide parlamentidega ruumide ja muude vahendite vastastikuseks kasutamiseks ning ettepanekute tegemiseks muude abinõude kohta, et aidata kaasa liikmesriikide parlamentidega suhtlemisele.

Viimane päevakajastamine: 13. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika