Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - март 2019 г.
EPUB 186kPDF 1158k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VII : СЕСИИ
ГЛАВА 1 : ПАРЛАМЕНТАРНИ СЕСИИ

Член 146 : Свикване на Парламента

1.   В съответствие с член 229, първа алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз Парламентът се събира, без да се налага да бъде свикван, във вторник през втората седмица на месец март всяка година. Той сам определя продължителността на прекъсванията между сесиите.

2.   Освен това Парламентът се събира, без да се налага да бъде свикван, във вторник през първата седмица след изтичането на един месец от края на срока, посочен в член 10, параграф 1 от Акта от 20 септември 1976 г.

3.   Председателският съвет може с мотивирано решение, взето най-малко петнадесет дни преди определената преди това от Парламента дата за възобновяване на сесията, да променя продължителността на прекъсванията, определена в съгласно параграф 1; въпреки това датата за възобновяване на сесията не може да се отлага с повече от две седмици.

4.   По искане на мнозинството от неговите членове или по искане на Комисията или Съвета председателят може, след провеждане на консултации с Председателския съвет, да свика Парламента по  изключение.

Председателят има право, с одобрението на Председателския съвет, да свика Парламента по изключение в неотложни случаи.

Последно осъвременяване: 13 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност