Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Μάρτιος 2019
EPUB 199kPDF 1193k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ VII : ΣΥΝΟΔΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΣΥΝΟΔΟΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 146 : Σύγκληση του Κοινοβουλίου

1.   Σύμφωνα με το άρθρο 229 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κοινοβούλιο συνέρχεται αυτοδικαίως τη δεύτερη Τρίτη του Μαρτίου κάθε έτους. Αποφασίζει κυριαρχικά για τη διάρκεια των διακοπών της συνόδου.

2.   Επιπλέον, το Κοινοβούλιο συνέρχεται αυτοδικαίως την πρώτη Τρίτη μετά παρέλευση μηνός από το πέρας της περιόδου που προβλέπει το άρθρο 10 παράγραφος 1 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976.

3.   Η Διάσκεψη των Προέδρων μπορεί να τροποποιεί τη διάρκεια των διακοπών που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, με αιτιολογημένη απόφαση, δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες από την προκαθορισμένη από το Κοινοβούλιο ημερομηνία επανάληψης της συνόδου. Η επανάληψη της συνόδου δεν είναι δυνατό να μετατεθεί περισσότερο από δύο εβδομάδες.

4.   Μετά από αίτημα είτε της πλειοψηφίας των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο, ή μετά από αίτημα, είτε της Επιτροπής ή του Συμβουλίου, ο Πρόεδρος, αφού συμβουλευθεί τη Διάσκεψη των Προέδρων, συγκαλεί εκτάκτως το Κοινοβούλιο.

Ο Πρόεδρος έχει την ευχέρεια, με τη συναίνεση της Διάσκεψης των Προέδρων, να συγκαλέσει εκτάκτως το Κοινοβούλιο σε επείγουσες περιπτώσεις.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου