Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - marec 2019
EPUB 155kPDF 986k
OBSAH
DODATOK
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 1 : ZASADANIA PARLAMENTU

Článok 146 : Zvolanie Parlamentu

1.   V súlade s článkom 229 prvým odsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa Parlament zíde bez nutnosti zvolávania každý rok vždy v druhý utorok v marci. Parlament si sám určuje dĺžku prerušenia zasadania.

2.   Parlament sa okrem toho zíde bez nutnosti zvolávania v prvý utorok po uplynutí jedného mesiaca od skončenia obdobia uvedeného v článku 10 ods. 1 aktu z 20. septembra 1976.

3.   Konferencia predsedov môže, pričom uvedie dôvody, zmeniť dĺžku prerušenia zasadania, o ktorom bolo rozhodnuté v súlade s odsekom 1, a to najneskôr dva týždne pred termínom pokračovania zasadania pôvodne stanoveným Parlamentom. Pokračovanie zasadania však nesmie byť odložené o viac ako o dva týždne.

4.   Predseda Parlamentu na žiadosť väčšiny všetkých jeho poslancov, alebo na žiadosť Komisie alebo Rady a po porade s Konferenciou predsedov zvolá výnimočne Parlament.

Predseda Parlamentu má právo so súhlasom Konferencie predsedov výnimočne zvolať Parlament v naliehavých prípadoch.

Posledná úprava: 13. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia