Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Mars 2019
EPUB 151kPDF 947k
INNEHÅLL
TILLÄGG
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VII : SESSIONER
KAPITEL 1 : PARLAMENTETS SESSIONER

Artikel 146 : Sammankallande av parlamentet

1.   I enlighet med artikel 229 första stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska parlamentet sammanträda utan att kallelse krävs den andra tisdagen i mars varje år. Parlamentet avgör de sammanträdesfria periodernas längd under sessionen.

2.   Parlamentet sammanträder dessutom utan att kallelse krävs den första tisdagen efter utgången av en period på en månad från och med slutet av den period som avses i artikel 10.1 i akten av den 20 september 1976.

3.   Talmanskonferensen får med angivande av skäl,senast två veckor före den av parlamentet fastställda tidpunkten då sessionen ska återupptas, ändra längden på de i enlighet med punkt 1 fastställda sammanträdesfria perioderna. Tidpunkten för återupptagande av sessionen får emellertid inte uppskjutas mer än två veckor.

4.   Om en majoritet av parlamentets ledamöter begär det, eller på begäran av kommissionen eller rådet, ska talmannen efter att ha hört talmanskonferensen sammankalla parlamentet till ett extra sammanträde.

Talmannen har rätt att med talmanskonferensens godkännande i brådskande fall sammankalla parlamentet till ett extra sammanträde.

Senaste uppdatering: 13 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy