Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - marec 2019
EPUB 155kPDF 986k
OBSAH
DODATOK
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 2 : PROGRAM PRÁCE PARLAMENTU

Článok 150 : Rokovanie v pléne bez pozmeňujúcich návrhov a bez rozpravy

1.   Ak bola správa prijatá vo výbore tak, že proti hlasovala menej ako jedna desatina členov výboru, zaradí sa do návrhu programu Parlamentu na hlasovanie bez pozmeňujúcich návrhov.

Tento bod programu je potom predmetom jediného hlasovania, pokiaľ poslanci alebo politická skupina či politické skupiny, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, písomne nepožiadali ešte pred vypracovaním konečného návrhu programu o možnosť predložiť pozmeňujúce návrhy k tomuto bodu, pričom v takom prípade predseda Parlamentu určí lehotu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov.

2.   O bodoch zaradených do konečného návrhu programu, určených na hlasovanie bez pozmeňujúcich návrhov, sa hlasuje bez rozpravy, pokiaľ Parlament pri prijímaní svojho programu na začiatku schôdze nerozhodne inak na návrh Konferencie predsedov alebo na základe žiadosti politickej skupiny alebo poslancov, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu.

3.   Pri zostavovaní konečného návrhu programu schôdze môže Konferencia predsedov navrhnúť, aby sa aj o iných bodoch hlasovalo bez pozmeňujúcich návrhov alebo bez rozpravy. Parlament nesmie pri schvaľovaní svojho programu prijať žiadny takýto návrh, ak politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, písomne vyjadrili svoj nesúhlas s týmto návrhom najneskôr jednu hodinu pred začiatkom schôdze.

4.   Ak sa má o bode hlasovať bez rozpravy, spravodajca alebo predseda gestorského výboru môže bezprostredne pred hlasovaním vystúpiť s vyhlásením, ktoré nesmie trvať dlhšie ako dve minúty.

Posledná úprava: 13. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia