Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Mars 2019
EPUB 151kPDF 947k
INNEHÅLL
TILLÄGG
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VII : SESSIONER
KAPITEL 2 : PARLAMENTETS ARBETSGÅNG

Artikel 150 : Förfarande i kammaren utan ändringsförslag och debatt

1.   Om ett betänkande har antagits av utskottet och färre än en tiondel av utskottsledamöterna röstat emot, ska det föras upp på parlamentets förslag till föredragningslista för omröstning utan ändringsförslag.

Ärendet ska sedan vara föremål för en enda omröstning, såvida inte ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet, före upprättandet av det slutgiltiga förslaget till föredragningslistan skriftligen begär att ärendet ska vara föremål för ändringsförslag, och i så fall ska talmannen fastställa en tidsfrist för att inge ändringsförslag.

2.   Ärenden som har förts upp på det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för omröstning utan ändringsförslag ska även gå till omröstning utan debatt, såvida inte parlamentet, på förslag av talmanskonferensen eller på begäran av en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet, beslutar annat.

3.   När talmanskonferensen upprättar det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för en sammanträdesperiod får den föreslå att andra ärenden ska gå till omröstning utan ändringsförslag eller debatt. När parlamentet godkänner föredragningslistan får det inte godkänna något sådant förslag om en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet skriftligen har motsatt sig detta minst en timme innan sammanträdesperioden inleds.

4.   När ett ärende går till omröstning utan debatt får föredraganden eller ordföranden i det ansvariga utskottet omedelbart före omröstningen göra ett kort uttalande på högst två minuter.

Senaste uppdatering: 13 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy