Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - březen 2019
EPUB 162kPDF 1005k
OBSAH
DODATEK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA VII : ZASEDÁNÍ
KAPITOLA 5 : USNÁŠENÍSCHOPNOST, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY A HLASOVÁNÍ

Článek 168a : Prahové hodnoty (1)

1.   Pokud není uvedeno jinak, použijí se pro účely tohoto jednacího řádu tyto definice:

(a)   „nízkou prahovou hodnotou“ se rozumí jedna dvacetina všech poslanců Parlamentu nebo členů politické skupiny;

(b)   „střední prahovou hodnotou“ se rozumí jedna desetina všech poslanců Parlamentu, kterou tvoří jedna či více politických skupin nebo jednotliví poslanci nebo jejich kombinace;

(c)   „vysokou prahovou hodnotou“ se rozumí jedna pětina všech poslanců Parlamentu, kterou tvoří jedna či více politických skupin nebo jednotliví poslanci nebo jejich kombinace.

2.   Pokud je pro účely zjištění toho, zda bylo dosaženo potřebné prahové hodnoty, nezbytný podpis poslance, může mít tento podpis formu buď vlastnoručního podpisu, nebo elektronického podpisu vytvořeného v  systému elektronického podpisu Parlamentu. V příslušných lhůtách může poslanec vzít svůj podpis zpět, ale poté jej nesmí znovu připojit.

3.   Pokud je pro dosažení určité prahové hodnoty nezbytná podpora politické skupiny, jedná skupina prostřednictvím svého předsedy nebo prostřednictvím osoby, kterou předseda tímto jednáním pověřil.

4.   Při uplatnění střední a vysoké prahové hodnoty se podpora politické skupiny počítá takto:

-   pokud je článek, který takovou prahovou hodnotu stanoví, uplatněn v průběhu zasedání nebo schůze: všichni poslanci, kteří jsou členy skupiny podporující návrh a kteří jsou fyzicky přítomni;

-   ve všech ostatních případech: všichni poslanci, kteří jsou členy skupiny podporující návrh.

(1) Článek 168a se použije obdobně na výbory (viz článek 209).
Poslední aktualizace: 13. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí