Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Μάρτιος 2019
EPUB 199kPDF 1193k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ VII : ΣΥΝΟΔΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΑΠΑΡΤΙΑ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Άρθρο 168α : Ελάχιστα όρια (1)

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(α)   το «χαμηλό ελάχιστο όριο» αντιστοιχεί στο ένα εικοστό των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο ή σε μια πολιτική ομάδα·

(β)   το «μέσο ελάχιστο όριο» αντιστοιχεί στο ένα δέκατο των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο, αποτελούμενο από μία ή περισσότερες πολιτικές ομάδες ή από μεμονωμένους βουλευτές ή από συνδυασμό των δύο·

(γ)   το «υψηλό ελάχιστο όριο» αντιστοιχεί στο ένα πέμπτο των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο, αποτελούμενο από μία ή περισσότερες πολιτικές ομάδες ή από μεμονωμένους βουλευτές ή από συνδυασμό των δύο.

2.   Όταν απαιτείται η υπογραφή του βουλευτή προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει τηρηθεί το εφαρμοστέο ελάχιστο όριο, αυτή μπορεί να είναι είτε χειρόγραφη είτε ηλεκτρονική, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής υπογραφής του Κοινοβουλίου. Εντός της οικείας προθεσμίας ο βουλευτής μπορεί να αποσύρει την υπογραφή του, στη συνέχεια όμως δεν μπορεί να υπογράψει εκ νέου.

3.   Όταν είναι απαραίτητη η στήριξη πολιτικής ομάδας προκειμένου να τηρηθεί το ελάχιστο όριο, η ομάδα ενεργεί μέσω του προέδρου της ή μέσω δεόντως ορισθέντος από αυτόν προς το σκοπό αυτό προσώπου.

4.   Κατά την εφαρμογή του μέσου και υψηλού ελάχιστου ορίου, η στήριξη πολιτικής ομάδας προσμετράται ως εξής:

-   όταν γίνεται επίκληση άρθρου που προβλέπει τέτοιο ελάχιστο όριο κατά τη διάρκεια συνεδρίασης ή συνάντησης: προσμετρώνται όλοι οι βουλευτές που ανήκουν στην ομάδα που προσφέρει τη στήριξή της και είναι παρόντες στο χώρο·

-   σε κάθε άλλη περίπτωση: προσμετρώνται όλοι οι βουλευτές που ανήκουν στην ομάδα που προσφέρει τη στήριξή της.

(1) Το άρθρο 168α του Κανονισμού ισχύει, κατ' αναλογίαν, για τις επιτροπές (βλέπε άρθρο 209 του Κανονισμού).
Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου