Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - Maart 2019
EPUB 153kPDF 1012k
INHOUD
AANHANGSEL
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VII : ZITTINGEN
HOOFDSTUK 5 : QUORUM, AMENDEMENTEN EN STEMMING

Artikel 168 bis : Drempels (1)

1.   Tenzij anders is bepaald, wordt voor de toepassing van dit Reglement verstaan onder:

(a)   "lage drempel": een twintigste van de leden van het Parlement of een fractie;

(b)   "middelhoge drempel": een tiende van de leden van het Parlement, bestaande uit een of meer fracties of individuele leden, of een combinatie van beide;

(c)   "hoge drempel": een vijfde van de leden van het Parlement, bestaande uit een of meer fracties of individuele leden, of een combinatie van beide.

2.   Indien de handtekening van een lid nodig is om vast te stellen of een toepasselijke drempel is bereikt, kan deze handgeschreven of in elektronische vorm door middel van het systeem voor elektronische handtekeningen van het Parlement worden verstrekt. Een lid mag zijn handtekening binnen de gestelde termijnen intrekken, maar daarna niet opnieuw zetten.

3.   Indien de steun van een fractie nodig is voor het bereiken van een drempel, handelt de fractie namens haar voorzitter of een persoon die hij daartoe naar behoren heeft aangewezen.

4.   Voor de toepassing van de middelhoge en de hoge drempel wordt de steun van een fractie als volgt berekend:

-   wanneer in de loop van een vergadering een beroep wordt gedaan op een artikel dat voorziet in een dergelijke drempel: alle leden die tot de ondersteunende fractie behoren en fysiek aanwezig zijn;

-   in alle andere gevallen: alle leden die tot de ondersteunende fractie behoren.

(1) Artikel 168 bis is van overeenkomstige toepassing op de commissies (zie artikel 209).
Laatst bijgewerkt op: 13 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid