Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - marec 2019
EPUB 155kPDF 986k
OBSAH
DODATOK
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 5 : UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY A HLASOVANIE

Článok 168a : Prahové hodnoty (1)

1.   Na účely tohto rokovacieho poriadku, a pokiaľ nie je stanovené inak, sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

(a)   „nízka prahová hodnota“ je jedna dvadsatina všetkých poslancov Parlamentu alebo politická skupina;

(b)   „stredná prahová hodnota“ je jedna desatina všetkých poslancov Parlamentu, zložená z jednej alebo viacerých politických skupín alebo jednotlivých poslancov, alebo kombinácia týchto dvoch možností;

(c)   „vysoká prahová hodnota“ je jedna pätina všetkých poslancov Parlamentu, zložená z jednej alebo viacerých politických skupín alebo jednotlivých poslancov, alebo kombinácia týchto dvoch možností.

2.   Ak je podpis poslanca potrebný na stanovenie toho, či bola dosiahnutá prahová hodnota, ktorá sa uplatňuje, tento podpis môže byť písaný rukou alebo elektronický, v prípade čoho sa vytvorí prostredníctvom systému elektronického podpisu Parlamentu. Pred uplynutím príslušnej lehoty môže poslanec svoj podpis vziať späť, ale nemôže ho následne obnoviť.

3.   Ak je na dosiahnutie prahovej hodnoty potrebná podpora politickej skupiny, skupina koná prostredníctvom svojho predsedu alebo osoby, ktorú predseda touto úlohou poverí.

4.   Pokiaľ ide o uplatňovanie stredných a vysokých prahových hodnôt, podpora politickej skupiny sa počíta takto:

-   ak sa článok stanovujúci takúto prahovú hodnotu uplatňuje počas rokovania alebo schôdze: všetci poslanci, ktorí sú členmi podporujúcej skupiny a sú fyzicky prítomní;

-   vo všetkých ostatných prípadoch: všetci poslanci, ktorí sú členmi podporujúcej skupiny.

(1) Článok 168a sa uplatňuje primerane na výbory (pozri článok 209).
Posledná úprava: 13. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia