Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Mars 2019
EPUB 151kPDF 947k
INNEHÅLL
TILLÄGG
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VII : SESSIONER
KAPITEL 5 : BESLUTSFÖRHET, ÄNDRINGSFÖRSLAG OCH OMRÖSTNING

Artikel 168a : Tröskelvärden (1)

1.   Om inget annat anges gäller i denna arbetsordning följande definitioner:

(a)   Lågt tröskelvärde: en tjugondel av parlamentets ledamöter eller en politisk grupp.

(b)   Medelhögt tröskelvärde: en tiondel av parlamentets ledamöter, som utgörs av en eller flera politiska grupper eller enskilda ledamöter, eller en kombination av bådadera.

(c)   Högt tröskelvärde: en femtedel av parlamentets ledamöter, som utgörs av en eller flera politiska grupper eller enskilda ledamöter, eller en kombination av bådadera.

2.   Om en ledamots underskrift krävs för att fastställa huruvida ett tillämpligt tröskelvärde har uppnåtts, får den underskriften vara antingen handskriven eller elektronisk, i det senare fallet framställd genom parlamentets system för elektroniska underskrifter. En ledamot får inom de gällande tidsfristerna dra tillbaka sin underskrift men får därefter inte förnya den.

3.   Om stöd av en politisk grupp är nödvändigt för att ett tröskelvärde ska uppnås, ska gruppen agera genom sin ordförande eller genom en person som ordföranden vederbörligen utsett för detta ändamål.

4.   Stöd av en politisk grupp ska räknas på följande sätt när det gäller tillämpningen av det medelhöga och det höga tröskelvärdet:

-   I de fall då en artikel som fastställer ett sådant tröskelvärde åberopas under ett sammanträde eller möte: alla ledamöter som tillhör den stödjande gruppen och är fysiskt närvarande.

-   I övriga fall: alla ledamöter som tillhör den stödjande gruppen.

(1) Artikel 168a ska i tillämpliga delar tillämpas för utskotten (se artikel 209).
Senaste uppdatering: 13 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy