Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. kovo mėn.
EPUB 150kPDF 993k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VII ANTRAŠTINĖ DALIS : SESIJOS
5 SKYRIUS : KVORUMAS, PAKEITIMAI IR BALSAVIMAS

170 straipsnis : Pakeitimų priimtinumas (1)

1.   Nedarant poveikio 52 straipsnio 4 dalyje nustatytoms papildomoms sąlygoms dėl pranešimų savo iniciatyva ir 69 straipsnio 2 dalyje – dėl Tarybos pozicijos pakeitimų, pakeitimas yra nepriimtinas, jei:

(a)   jis nėra tiesiogiai susijęs su tekstu, kurį juo norima pakeisti;

(b)   juo siekiama išbraukti visą tekstą arba visą tekstą pakeisti kitu;

(c)   juo siekiama pakeisti daugiau nei vieną teksto, su kuriuo jis yra susijęs, straipsnį ar straipsnio dalį, išskyrus kompromisinius pakeitimus ir pakeitimus, kuriais siekiama pakeisti tą patį ar tuos pačius žodžius visame tekste;

(d)   juo siekiama iš dalies pakeisti pasiūlymą dėl Sąjungos teisės aktų kodifikavimo; vis dėlto mutatis mutandis taikoma 103 straipsnio 3 dalies antra pastraipa;

(e)   juo siekiama iš dalies pakeisti nepakeistas pasiūlymo dėl Sąjungos teisės aktų išdėstymo nauja redakcija dalis; vis dėlto mutatis mutandis taikomos 104 straipsnio 2 dalies antra pastraipa ir 104 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa;

(f)   juo siekiama užtikrinti tik teksto kalbinį taisyklingumą ir nuoseklų terminų vartojimą kalba, kuria pateikiamas pakeitimas; šiuo atveju Parlamento pirmininkas su suinteresuotais asmenimis ieško tinkamo kalbinio sprendimo.

2.   Parlamento pirmininkas sprendžia dėl pakeitimų priimtinumo.

Parlamento pirmininkas, spręsdamas dėl pakeitimų priimtinumo pagal šio straipsnio 2 dalį, remiasi ne tik šio straipsnio 1 dalyje esančiomis nuostatomis, bet visomis Darbo tvarkos taisyklių nuostatomis.

3.   Frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius gali pateikti alternatyvų pasiūlymą dėl rezoliucijos, kuris pakeistų pasiūlymą dėl ne teisėkūros rezoliucijos, esantį komiteto pranešime.

Šiuo atveju frakcija arba atitinkami Parlamento nariai negali teikti atsakingo komiteto pasiūlymo dėl rezoliucijos pakeitimų. Alternatyvus pasiūlymas dėl rezoliucijos negali būti ilgesnis nei atsakingo komiteto pasiūlymas dėl rezoliucijos. Parlamentui jis pateikiamas balsuoti vienu balsavimu ir be pakeitimų.

Mutatis mutandis taikomos 123 straipsnio 4 ir 5 dalys dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų.

4.   Išimties tvarka, Parlamento pirmininkui sutikus, pakeitimai gali būti pateikti pasibaigus pakeitimų teikimo terminui, jei tai yra kompromisiniai pakeitimai arba jei buvo iškilę techninių problemų. Parlamento pirmininkas sprendžia dėl tokių pakeitimų priimtinumo. Kad būtų galima dėl jų balsuoti, Parlamento pirmininkas, prieš juos pateikdamas balsavimui, turi gauti Parlamento sutikimą.

Gali būti taikomi šie bendri kompromisinių pakeitimų priimtinumo kriterijai:

-   paprastai kompromisiniai pakeitimai susiję su tomis teksto dalimis, dėl kurių buvo pateikta pakeitimų iki pakeitimų pateikimo termino pabaigos;

-   paprastai kompromisinius pakeitimus teikia Parlamento daugumai atstovaujančios frakcijos, atitinkamų komitetų pirmininkai ar pranešėjai arba kitų pakeitimų autoriai;

-   paprastai, pateikus kompromisinį pakeitimą, atsiimami visi kiti dėl to paties klausimo pateikti pakeitimai.

Tik Parlamento pirmininkas gali pasiūlyti atsižvelgti į kompromisinius pakeitimus. Kad būtų galima pateikti pakeitimą balsuoti, Parlamento pirmininkas turi gauti Parlamento sutikimą, paklausdamas, ar yra prieštaraujančių dėl to, kad būtų balsuojama dėl kompromisinio pakeitimo. Jeigu yra, Parlamentas sprendžia balsavusiųjų dauguma.

(1) Komitetams mutatis mutandis taikomas 170 straipsnis (žr. 209 straipsnį).
Atnaujinta: 2019 m. gegužės 13 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika