Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - březen 2019
EPUB 162kPDF 1005k
OBSAH
DODATEK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA VII : ZASEDÁNÍ
KAPITOLA 5 : USNÁŠENÍSCHOPNOST, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY A HLASOVÁNÍ

Článek 171 : Postup hlasování (1)

1.   Není-li v tomto jednacím řádu uvedeno jinak, u textů předložených Parlamentu se použije tento postup hlasování:

(a)   nejprve se hlasuje o případných pozměňovacích návrzích k návrhu právně závazného aktu,

(b)   poté se případně hlasuje o návrhu jako celku, změněném či nezměněném,

     Není-li návrh právně závazného aktu, změněného či nezměněného, podpořen ve výboru většinou odevzdaných hlasů, navrhne následně výbor Parlamentu, aby tento akt zamítl.

(c)   poté se hlasuje o veškerých pozměňovacích návrzích k návrhu usnesení či k návrhu legislativního usnesení,

(d)   nakonec se hlasuje o návrhu usnesení jako celku (konečné hlasování).

Parlament nehlasuje o vysvětlujícím prohlášení obsaženém ve zprávě.

2.   Při hlasování o návrzích právně závazných aktů a o návrzích nelegislativních usnesení se hlasuje nejprve o hlavní části, potom o právních východiscích a o bodech odůvodnění.

3.   Pozměňovací návrh se nebere v potaz, pokud není v souladu s rozhodnutími, která byla k danému textu dříve přijata během téhož hlasování.

4.   Jediným poslancem, který může vystoupit během hlasování, je zpravodaj, popřípadě namísto něho předseda výboru. Tento poslanec musí mít možnost stručně vyjádřit stanovisko příslušného výboru k pozměňovacím návrhům, o nichž se hlasuje.

(1) Článek 171 se použije obdobně na výbory (viz článek 209).
Poslední aktualizace: 13. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí