Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi kaheksas ametiaeg - märts 2019
EPUB 143kPDF 854k
SISU
LIIDE
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

VII OSA : ISTUNGJÄRGUD
5. PEATÜKK : KVOORUM, MUUDATUSETTEPANEKUD JA HÄÄLETAMINE

Artikkel 180a : Salajane hääletus (1)

1.   Ametisse nimetamise puhul toimub salajane hääletus, ilma et see piiraks artikli 15 lõike 1 ja artikli 204 lõike 2 esimese lõigu kohaldamist.

Häälte arvu kindlakstegemisel võetakse arvesse ainult need hääletussedelid, millel seisab ülesseatud kandidaadi nimi.

2.   Salajane hääletus korraldatakse ka siis, kui seda taotlevad parlamendiliikmed või fraktsioon(id) vastavalt vähemalt kõrgele lävendile. Taotlus tuleb esitada enne hääletuse algust.

3.   Salajase hääletuse korraldamise nõue on prioriteetne nimelise hääletuse korraldamise nõude suhtes.

4.   Salajase hääletuse tulemused loevad kokku loosi teel valitud kaks kuni kaheksa parlamendiliiget, välja arvatud juhul, kui toimus elektrooniline hääletus.

Lõike 1 alusel korraldatava hääletuse puhul ei tohi häälte lugemisse kaasata kandidaate.

Salajasest hääletusest osa võtnud parlamendiliikmete nimed kantakse selle istungi protokolli, mille käigus hääletus toimus.

(1) Artiklit 180a kohaldatakse vajalike muudatustega ka komisjonidele (vt artikkel 209).
Viimane päevakajastamine: 13. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika