Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - marec 2019
EPUB 155kPDF 986k
OBSAH
DODATOK
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 5 : UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY A HLASOVANIE

Článok 182a : Spory týkajúce sa hlasovania (1)

1.   Procedurálne námietky týkajúce sa platnosti hlasovania môžu byť vznesené po tom, čo predseda vyhlásil hlasovanie za skončené.

2.   Po oznámení výsledku hlasovania so zdvihnutím ruky môže každý poslanec požiadať, aby bol tento výsledok overený s použitím elektronického hlasovacieho zariadenia.

3.   Predseda rozhodne, či je oznámený výsledok hlasovania platný. Predsedovo rozhodnutie je konečné.

(1) Článok 182a sa uplatňuje primerane na výbory (pozri článok 209).
Posledná úprava: 13. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia