Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - březen 2019
EPUB 162kPDF 1005k
OBSAH
DODATEK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA VIII : VÝBORY A DELEGACE
KAPITOLA 1 : VÝBORY

Článek 199 : Složení výborů (1)

1.    Členové výborů, zvláštních výborů a vyšetřovacích výborů jsou zvoleni na základě nominací předložených politickými skupinami a nezařazenými poslanci. Konference předsedů předloží návrhy Parlamentu. Složení výborů v co největší míře odráží složení Parlamentu.

Pokud poslanec změní politickou skupinu, ponechá si svou funkci v parlamentních výborech po zbytek dvouapůlletého funkčního období. Pokud by poslanec změnou politické skupiny narušil vyrovnané zastoupení politických směrů ve výboru, podá Konference předsedů nové návrhy na složení výboru v souladu s postupem stanoveným v odstavci 1, druhé větě, přičemž musí být zaručena individuální práva poslance.

Poměrné rozdělení křesel mezi politické skupiny se nesmí odchýlit od nejbližšího celého čísla. Rozhodne-li se skupina nezasednout ve výboru, zůstanou dotčená křesla neobsazena a velikost výboru se o příslušný počet sníží. Výměna křesel mezi politickými skupinami není povolena.

2.   Pozměňovací návrhy k návrhům Konference předsedů jsou přípustné pouze tehdy, předloží-li je nejméně 40 poslanců. Parlament rozhodne o těchto pozměňovacích návrzích v tajném hlasování.

3.   Poslanci se považují za zvolené na základě návrhů Konference předsedů s případnými změnami podle odstavce 2.

4.   Pokud politická skupina nepředloží nominace na členství ve vyšetřovacím výboru podle odstavce 1 ve lhůtě stanovené Konferencí předsedů, předloží Konference předsedů Parlamentu pouze nominace, které jí byly sděleny ve stanovené lhůtě.

5.   O obsazení uvolněného místa ve výboru může prozatímně rozhodnout Konference předsedů, a to se souhlasem osob, které mají být jmenovány, a s přihlédnutím k odstavci 1.

6.   Tyto změny se předloží Parlamentu ke schválení na příštím denním zasedání.

(1) Znění článku 199, které se použije ode dne zahájení dílčího zasedání v červenci 2019, je uvedeno v dodatku k tomuto vydání jednacího řádu.
Poslední aktualizace: 13. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí