Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - marec 2019
EPUB 155kPDF 986k
OBSAH
DODATOK
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VIII : VÝBORY A DELEGÁCIE
KAPITOLA 1 : VÝBORY

Článok 201a : Kompetenčné spory

1.   Ak stály výbor vyhlási, že vec nepatrí do jeho pôsobnosti, alebo ak vznikne kompetenčný spor medzi dvomi alebo viacerými stálymi výbormi, kompetenčný spor sa predloží Konferencii predsedov výborov do štyroch týždňov od oznámenia o pridelení veci výboru v Parlamente.

2.   Konferencia predsedov rozhodne do šiestich týždňov po predložení sporu na základe odporúčania Konferencie predsedov výborov alebo, ak toto odporúčanie nie je k dispozícii, na základe odporúčania predsedu Konferencie predsedov výborov. Ak Konferencia predsedov neprijme rozhodnutie v uvedenej lehote, odporúčanie sa považuje za schválené.

3.   Predsedovia výborov môžu s predsedami iných výborov uzavrieť dohody týkajúce sa pridelenia veci určitému výboru, ktoré v prípade potreby podliehajú schváleniu postupom pridružených výborov podľa článku 54.

Posledná úprava: 13. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia