Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Marts 2019
EPUB 147kPDF 938k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VIII : UDVALG OG DELEGATIONER
KAPITEL 1 : UDVALG

Artikel 203 : Underudvalg

1.   Underudvalg kan nedsættes i overensstemmelse med artikel 196. Ethvert stående eller særligt udvalg kan, hvis arbejdet kræver det, og efter forudgående tilladelse fra Formandskonferencen nedsætte ét eller flere underudvalg og bestemme disses sammensætning, jf. de relevante bestemmelser i artikel 199, og deres sagsområde, der skal falde inden for det overordnede udvalgs sagsområde. Underudvalgene afgiver beretning til deres overordnede udvalg.

2.   Medmindre andet er fastsat i denne forretningsorden, gælder den fremgangsmåde, der anvendes for udvalgene, også for underudvalgene.

3.   Ordinære medlemmer af et underudvalg vælges blandt medlemmerne af det overordnede udvalg.

4.   Stedfortrædere har adgang til underudvalgene på samme betingelser som til udvalgene.

5.   Formanden for det overordnede udvalg kan inddrage formændene for underudvalgene i koordinatorernes arbejde eller give dem mulighed for at føre forsædet i det overordnede udvalg i forbindelse med drøftelser af spørgsmål, der specifikt henhører under de pågældende underudvalgs arbejdsområde, når denne fremgangsmåde er blevet forelagt udvalgsformandskabet og godkendt af dette.

Seneste opdatering: 13. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik