Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - март 2019 г.
EPUB 186kPDF 1158k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VIII : КОМИСИИ И ДЕЛЕГАЦИИ
ГЛАВА 1 : КОМИСИИ

Член 206 : Заседания на комисиите

1.   Комисията заседава, когато бъде свикана от своя председател или по инициатива на председателя на Парламента.

Когато свиква заседанието, председателят представя проект на дневен ред. Комисията взема решение относно дневния ред в началото на заседанието.

2.   Комисията, Съветът и другите институции на Съюза могат да вземат думата на заседанията на комисията по покана на нейния председател, отправена от името на комисията.

Със свое решение комисията може да покани и всяко друго лице да присъства и да взема думата на нейно заседание.

Със съгласието на Бюрото компетентната комисия може да организира изслушване на експерти, ако счита, че това е особено важно за ефективността на нейната работа по определен въпрос.

3.   Без да се засяга член 53, параграф 8 и ако комисията не реши друго, членовете на ЕП, които присъстват на заседанията на комисии, в които не членуват, не могат да участват в разискванията им.

Те обаче могат да получат разрешението на комисията да вземат участие в нейните заседания със съвещателен глас.

4.   Член 162, параграф 2 относно разпределението на времето за изказвания се прилага mutatis mutandis за комисиите.

5.   При изготвянето на пълните стенографски протоколи се прилагат mutatis mutandis член 194, параграфи 2, 3 и 5.

Последно осъвременяване: 13 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност