Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - marec 2019
EPUB 155kPDF 986k
OBSAH
DODATOK
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VIII : VÝBORY A DELEGÁCIE
KAPITOLA 1 : VÝBORY

Článok 206 : Schôdze výborov

1.   Výbor sa schádza po zvolaní svojím predsedom alebo na žiadosť predsedu Parlamentu.

Predseda výboru pri zvolaní schôdze predkladá návrh programu. Výbor rozhoduje o programe na začiatku schôdze.

2.   Komisia, Rada a iné inštitúcie Únie sa môžu ujímať slova na schôdzach výboru, ak ich k tomu v mene výboru vyzve jeho predseda.

Na základe rozhodnutia výboru môžu byť iné osoby pozvané, aby sa zúčastnili a ujali slova na schôdzi výboru.

Gestorský výbor môže so súhlasom Predsedníctva zorganizovať vypočutie expertov, ak takéto vypočutie považuje za nevyhnutné pre úspešný priebeh svojej činnosti v konkrétnej veci.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 53 ods. 8, a ak dotknutý výbor nerozhodne inak, poslanci zúčastňujúci sa na schôdzach výborov, ktorých nie sú členmi, sa nemôžu zúčastniť na ich rokovaniach.

Výbor im však môže dovoliť, aby sa zúčastňovali na jeho schôdzach v poradnej funkcii.

4.   Článok 162 ods. 2 o pridelení rečníckeho času sa uplatňuje primerane na výbory.

5.   Ak je vypracovaný doslovný zápis, článok 194 ods. 2, 3 a 5 sa uplatňuje primerane.

Posledná úprava: 13. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia