Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Mars 2019
EPUB 151kPDF 947k
INNEHÅLL
TILLÄGG
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VIII :  UTSKOTT, UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉER OCH DELEGATIONER
KAPITEL 1 : UTSKOTT OCH UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉER

Artikel 206 : Utskottssammanträden

1.   Ett utskott ska sammanträda på kallelse av sin ordförande eller på uppmaning av talmannen.

När ordföranden sammankallar sammanträdet ska han eller hon lägga fram ett förslag till föredragningslista. Utskottet ska fatta beslut om föredragningslistan i början av sammanträdet.

2.   Kommissionen, rådet och andra unionsinstitutioner får yttra sig under utskottssammanträden, om de inbjuds att yttra sig av utskottets ordförande på utskottets vägnar.

Ett utskott får efter beslut inbjuda vem som helst att närvara och yttra sig vid ett sammanträde.

Ett ansvarigt utskott får med presidiets medgivande anordna en utfrågning av experter om det anser att en sådan utfrågning är nödvändig för att på ett effektivt sätt kunna utföra sitt arbete i ett bestämt ärende.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 53.8, och om det berörda utskottet inte beslutar annorlunda, får ledamöter som närvarar vid sammanträden i utskott som de inte tillhör inte delta i utskottets överläggningar.

De får emellertid av utskottet bemyndigas att i en rådgivande roll delta i utskottets sammanträden.

4.   Artikel 162.2 om fördelning av talartid ska i tillämpliga delar tillämpas för utskotten.

5.   Om ett fullständigt förhandlingsreferat upprättas ska artikel 194.2, 194.3 och 194.5 tillämpas i tillämpliga delar.

Senaste uppdatering: 13 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy