Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. kovo mėn.
EPUB 150kPDF 993k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS : KOMITETAI IR DELEGACIJOS
1 SKYRIUS : KOMITETAI

211 straipsnis : Viešieji svarstymai ir diskusijos dėl piliečių iniciatyvų

1.   Komisijai paskelbus piliečių iniciatyvą atitinkamame registre, kaip nustatyta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 211/2011 (1) 10 straipsnio 1 dalies a punktą, Europos Parlamento pirmininkas, remdamasis Komitetų pirmininkų sueigos pirmininko pasiūlymu:

(a)   paveda komitetui, kuris atsakingas už atitinkamą sritį, kaip nustatyta V priede, surengti viešąjį svarstymą, numatytą Reglamento (ES) Nr. 211/2011 11 straipsnyje; už peticijas atsakingas komitetas automatiškai susiejamas pagal 54 straipsnį;

(b)   kai dviejų ar daugiau piliečių iniciatyvų, pagal Reglamento (ES) Nr. 211/2011 10 straipsnio 1 dalies a punktą paskelbtų atitinkamame registre, sritis panaši, pasikonsultavęs su organizatoriais gali nuspręsti surengti jungtinį viešąjį svarstymą, per kurį visos susijusios piliečių iniciatyvos būtų nagrinėjamos vienodomis sąlygomis.

2.   Už atitinkamą sritį atsakingas komitetas:

(a)   įvertina, ar Komisija tinkamu lygmeniu priėmė organizatorius, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 211/2011 10 straipsnio 1 dalies b punkte;

(b)   užtikrina – prireikus remiant Komitetų pirmininkų sueigai – kad Komisija tinkamai įtraukta į viešojo svarstymo rengimą ir kad per svarstymą jai atstovaujama tinkamu lygmeniu.

3.   Už atitinkamą sritį atsakingo komiteto pirmininkas sušaukia į viešąjį svarstymą atitinkamą dieną per tris mėnesius nuo iniciatyvos pateikimo Komisijai dienos, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 211/2011 9 straipsnyje.

4.   Už atitinkamą sritį atsakingas komitetas surengia viešąjį svarstymą Parlamente, jei tinkama, dalyvaujant kitoms Sąjungos institucijoms ir įstaigoms, kurios pageidauja dalyvauti. Jis gali pakviesti dalyvauti kitas suinteresuotąsias šalis.

Už atitinkamą sritį atsakingas komitetas pakviečia organizatorių įgaliotinių grupę, įskaitant bent vieną kontaktinį asmenį, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 211/2011 3 straipsnio 2 dalies antrojoje pastraipoje, pristatyti iniciatyvą per svarstymą.

5.   Biuras, vadovaudamasis procedūromis, dėl kurių susitarta su Komisija, patvirtina taisykles dėl patirtų išlaidų kompensavimo.

6.   Parlamento pirmininkas ir Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas, vadovaudamiesi šiuo straipsniu, gali deleguoti savo įgaliojimus atitinkamai Pirmininko pavaduotojui ir kito komiteto pirmininkui.

7.   Jei sąlygos, išdėstytos 54 ar 55 straipsnyje tenkinamos, šios nuostatos mutatis mutandis taip pat taikomos kitiems komitetams. Taip pat taikomi 201 ir 201a straipsniai.

25 straipsnio 9 dalis viešiesiems svarstymams, susijusiems su piliečių iniciatyvomis, netaikoma.

8.   Parlamentas rengia diskusijas dėl piliečių iniciatyvos, paskelbtos atitinkamame registre pagal Reglamento (ES) Nr. 211/2011 10 straipsnio 1 dalies a punktą, kitoje mėnesinėje sesijoje po viešojo svarstymo ir, įtraukdamas šias diskusijas į savo darbotvarkę, nusprendžia, ar diskusijos turi būti užbaigiamos rezoliucijos priėmimu. Diskusijos nebaigiamos rezoliucijos priėmimu, jei šios ar artimiausios mėnesinės sesijos posėdyje yra numatytas pranešimas tuo pačiu ar panašiu klausimu, nebent dėl ypatingų priežasčių Parlamento pirmininkas pasiūlytų priešingai. Jei Parlamentas nusprendžia diskusijas užbaigti rezoliucijos priėmimu, už atitinkamą klausimą atsakingas komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius gali pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos. 123 straipsnio 3–8 dalys dėl pasiūlymų dėl rezoliucijos pateikimo ir balsavimo dėl jų taikomos mutatis mutandis.

9.   Komisijai pateikus komunikatą, kuriame išdėstomos teisinės ir politinės išvados dėl konkrečios piliečių iniciatyvos, Parlamentas įvertina veiksmus, kurių ėmėsi Komisija, parengusi šį komunikatą. Jei Komisija nepateikia atitinkamo pasiūlymo dėl piliečių iniciatyvos, už atitinkamą sritį atsakingas komitetas, pasikonsultavęs su piliečių iniciatyvos organizatoriais, gali surengti klausymą. Be to, Parlamentas gali nuspręsti, ar surengti plenarinio posėdžio diskusijas ir ar užbaigti šias diskusijas rezoliucijos priėmimu. Mutatis mutandis taikoma šio straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka. Parlamentas taip pat gali nuspręsti pasinaudoti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 225 straipsniu jam suteikta teise ir atitinkamai pradėti 46 straipsnyje nustatytą procedūrą.

(1) 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos (OL L 65, 2011 3 11, p. 1).
Atnaujinta: 2019 m. gegužės 13 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika