Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - март 2019 г.
EPUB 186kPDF 1158k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VIII : КОМИСИИ И ДЕЛЕГАЦИИ
ГЛАВА 2 : МЕЖДУПАРЛАМЕНТАРНИ ДЕЛЕГАЦИИ

Член 212 : Създаване и функции на междупарламентарните делегации (1)

1.   По предложение на Председателския съвет Парламентът създава постоянни междупарламентарни делегации и определя техния характер и численост с оглед на функциите им. Членовете на тези делегации се избират по време на първата или втората месечна сесия на новоизбрания Парламент за срока на парламентарния мандат.

2.   Членовете на делегациите се избират, след като на Председателския съвет са били представени кандидатури от политическите групи и от независимите членове на ЕП. Председателският съвет внася в Парламента предложения, които целят да осигурят възможно най-справедливо представителство на държави членки  и  на  политически възгледи. Прилага се член 199, параграфи 2, 3, 5 и 6.

3.   Бюрата на делегациите се съставят в съответствие с процедурата, установена за постоянните комисии по член 204.

4.   Парламентът определя общите правомощия на отделните делегации. Той може по всяко време да реши да разшири или да ограничи тези правомощия.

5.   Разпоредбите по прилагането, необходими за осъществяване на дейността на делегациите, се приемат от Председателския съвет по предложение на Съвета на председателите на делегации.

6.   Всеки председател на делегация докладва редовно за дейността на делегацията на комисията, компетентна в областта на външните работи.

7.   Председателят на делегация получава възможност да бъде изслушан от дадена комисия, когато в нейния дневен ред е включена точка, която касае кръга на компетентност на делегацията. Същото се прилага на заседанията на делегация за председателя или докладчика на съответната комисия.

(1) Версията на член 212, която ще се прилага от откриването на месечната сесия през юли 2019 г., е възпроизведена в допълнението към настоящото издание на Правилника за дейността.
Последно осъвременяване: 13 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност