Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Μάρτιος 2019
EPUB 199kPDF 1193k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ VIII : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Άρθρο 212 : Σύσταση και καθήκοντα των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών (1)

1.   Μετά από πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων, το Κοινοβούλιο συνιστά μόνιμες διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες και αποφασίζει για τη φύση τους και τον αριθμό των μελών τους, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους. Τα μέλη των αντιπροσωπειών εκλέγονται κατά την πρώτη ή τη δεύτερη περίοδο συνόδου μετά την επανεκλογή του Κοινοβουλίου για όλη τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου.

2.   Η εκλογή των μελών των αντιπροσωπειών γίνεται μετά από υποβολή υποψηφιοτήτων στη Διάσκεψη των Προέδρων εκ μέρους των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών. Η Διάσκεψη των Προέδρων υποβάλλει στο Κοινοβούλιο προτάσεις ώστε να εξασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η δίκαιη εκπροσώπηση των κρατών μελών και των πολιτικών τάσεων. Εφαρμόζεται το άρθρο 199 παράγραφοι 2, 3, 5 και 6.

3.   Η συγκρότηση σε σώμα των προεδρείων των αντιπροσωπειών πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία που ισχύει για τις μόνιμες επιτροπές, σύμφωνα με το άρθρο 204.

4.   Οι γενικές αρμοδιότητες των διαφόρων αντιπροσωπειών καθορίζονται από το Κοινοβούλιο, το οποίο μπορεί οποτεδήποτε να αποφασίσει επέκταση ή περιορισμό αυτών των αρμοδιοτήτων.

5.   Οι εκτελεστικές διατάξεις που απαιτούνται για τον καθορισμό των δραστηριοτήτων των αντιπροσωπειών εγκρίνονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων μετά από πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων των Αντιπροσωπειών.

6.   Ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας ενημερώνει τακτικά την επιτροπή που είναι αρμόδια για τις εξωτερικές υποθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες της αντιπροσωπείας.

7.   Εφόσον θέμα της ημερήσιας διάταξης εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας της αντιπροσωπείας, παρέχεται στον πρόεδρο της αντιπροσωπείας η δυνατότητα να ακουστεί από επιτροπή. Το ίδιο ισχύει για συνεδριάσεις των αντιπροσωπειών όσον αφορά τον πρόεδρο ή εισηγητή της επιτροπής αυτής.

(1) Το άρθρο 212 του Κανονισμού, όπως πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή από την έναρξη της περιόδου συνόδου του Ιουλίου 2019, αναπαράγεται στο προσάρτημα της παρούσας έκδοσης του Κανονισμού.
Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου