Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - Maart 2019
EPUB 153kPDF 1012k
INHOUD
AANHANGSEL
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VIII : COMMISSIES EN DELEGATIES
HOOFDSTUK 2 : INTERPARLEMENTAIRE DELEGATIES

Artikel 212 : Instelling en taken van interparlementaire delegaties (1)

1.   Op voorstel van de Conferentie van voorzitters stelt het Parlement vaste interparlementaire delegaties in en beslist het in het licht van hun taken over over hun aard en hun aantal leden. Het aantal leden van elke delegatie wordt vastgesteld naargelang de taken van de delegatie. De verkiezing van de leden van de delegaties vindt plaats tijdens de eerste of de tweede vergaderperiode van het nieuwgekozen Parlement en geldt voor de duur van de zittingsperiode.

2.   De leden van de delegaties worden gekozen nadat de fracties en de niet-fractiegebonden leden hun voordrachten bij de Conferentie van voorzitters hebben ingediend. De Conferentie van voorzitters doet het Parlement voorstellen die zoveel mogelijk rekening houden met een billijke vertegenwoordiging van de lidstaten en van de politieke stromingen. Artikel 199, leden 2, 3, 5 en 6 is van toepassing.

3.   De bureaus van de delegaties worden samengesteld volgens de in artikel 204 voor de vaste commissies vastgestelde procedure.

4.   Het Parlement stelt de algemene bevoegdheden van de verschillende delegaties vast. Het kan te allen tijde tot uitbreiding en beperking van deze bevoegdheden besluiten.

5.   De Conferentie van voorzitters stelt op voorstel van de Conferentie van delegatievoorzitters de voor de werkzaamheden van de delegaties noodzakelijke uitvoeringsbepalingen vast.

6.   De voorzitter van een delegatie brengt regelmatig verslag uit aan de voor buitenlandse zaken bevoegde commissie over de werkzaamheden van de delegatie.

7.   De voorzitter van een delegatie krijgt de gelegenheid in een commissie het woord te voeren wanneer er een onderwerp aan de orde is dat onder de bevoegdheid van de delegatie valt. Hetzelfde geldt bij vergaderingen van de delegatie voor de voorzitter of rapporteur van die commissie.

(1) De versie van artikel 212 die van kracht zal worden bij de opening van de vergaderperiode van juli 2019 is weergegeven in het Aanhangsel bij deze versie van het Reglement.
Laatst bijgewerkt op: 13 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid